Page 1
381.90 01-11
1
Beste klant,
Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene
Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden. De dekking
van de Bijzondere Voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat. Om ervoor te zorgen dat u goed
weet waar u wel en niet voor verzekerd bent, raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen.
Met de Oldtimerverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u wat u moet
doen als uw oldtimer gestolen of beschadigd is, als u hulp nodig heeft of onkosten moet maken.
HOE CLAIMT U SCHADE?
Heeft u schade aan uw oldtimer of is uw oldtimer gestolen? Meld dit dan met behulp van het schadeformulier. U kunt dit
formulier opvragen bij uw verzekeringsadviseur of downloaden op www.europeesche.nl. Voor een snelle
schadeafhandeling, vragen wij u de schade goed en volledig te omschrijven en alle originele rekeningen,
garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen.
REPARATIE OF DIEFSTAL?
Wilt u een schade laten repareren? Of is uw oldtimer gestolen? Dan kunt u ook contact opnemen met uw
verzekeringsadviseur of met ons op +31 20 651 52 53.
Doe bij diefstal ook direct aangifte bij de politie in de plaats waar de diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk?
Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste mogelijkheid die u heeft.
DE EUROPEESCHE HULPLIJN
Heeft u schade of pech onderweg? Bel dan altijd eerst de Europeesche Hulplijn op +31 20 65 15 777.
Zo voorkomt u dat u voor kosten komt te staan die niet vergoed worden.
De Europeesche Hulplijn is 24 uur per dag bereikbaar. Sla dit nummer op in uw mobiele telefoon. Noteer voordat u belt
altijd de naam van de plaats waar u bent en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Houd ook uw
verzekeringspas bij de hand.
Wij wensen u veel plezier met uw oldtimer!

Page 2
381.90 01-11
2
INHOUDSOPGAVE
Algemene Contractvoorwaarden Doorlopende Verzekeringen
3
Algemene Voorwaarden Oldtimerverzekering
7
Bijzondere Voorwaarden All Risk Oldtimer
13
Bijzondere Voorwaarden Beperkt Casco Oldtimer
19
Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Oldtimer
23
Bijzondere Voorwaarden Ongevallen in- en opzittendenverzekering Oldtimer 29
Bijzondere Voorwaarden Schade in- en opzittendenverzekering Oldtimer
33

Page 3
381.90 01-11
3
Algemene Contractvoorwaarden
Doorlopende Verzekeringen
Deze voorwaarden gelden voor al onze doorlopende verzekeringen.
INHOUDSOPGAVE
1
Wanneer begint uw verzekering?
3
2
Hoe lang is uw verzekering geldig?
3
3
Wanneer eindigt uw verzekering?
3
Opzegging door u in het eerste contractjaar
3
Opzegging door u ná het eerste contractjaar
3
Opzegging door ons
3
Verzekeringspas niet meer geldig
4
4
Wanneer moet u de premie betalen?
4
Te laat met premie
4
Teruggave premie bij beëindiging
4
5
Wanneer mogen wij uw premie en verzekerings-
voorwaarden veranderen?
4
6
Wat krijgt u vergoed als u dubbel verzekerd bent?
4
7
Wat krijgt u vergoed bij schade door terrorisme?
4
8
Wat verklaart u bij het afsluiten van uw verzekering?
4
9
Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen?
5
10
Binnen welke termijn moet u de niet verzekerde
kosten terugbetalen?
5
11
Wat doen wij bij fraude?
5
12
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
5
13
Welke wetten en regels gelden voor deze
overeenkomst?
5
14
Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
5
15
Welk adres gebruiken wij om u te informeren?
5
16 Begrippenlijst
6
1 WANNEER BEGINT UW VERZEKERING?
1.1
De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw
polisblad staat.
2 HOE LANG IS UW VERZEKERING GELDIG?
2.1
De verzekering heeft een contractduur van een jaar. Na
ieder jaar verlengen we de verzekering met een jaar.
Voordat wij uw verzekering verlengen, ontvangt u van ons
bericht.
3 WANNEER EINDIGT UW VERZEKERING?
Opzegging door u in het eerste contractjaar
3.1
In het eerste contractjaar kunt u ons ieder moment laten
weten dat u de verzekering wilt opzeggen, maar wij
beëindigen de verzekering pas op de einddatum die op uw
polisblad staat.
3.2
Kort voordat het eerste contractjaar afloopt ontvangt u van
ons een brief. Daarin informeren wij u over de
automatische verlenging van uw verzekering. Als u dit niet
wilt, dan kunt u de verzekering voor het nieuwe jaar
opzeggen tot maximaal 10 dagen na de datum waarop het
nieuwe contractjaar ingaat.
3.3
Hebben wij in het eerste contractjaar de premie of de
algemene voorwaarden aangepast? En is deze verande-
ring niet wettelijk bepaald? Dan kunt u de verzekering
opzeggen:
- als wij uw dekking beperken maar uw premie niet
verlagen, of;
- als wij uw premie verhogen maar uw dekking niet
uitbreiden.
U kunt de verzekering dan opzeggen binnen 30 dagen
nadat u van ons bericht heeft ontvangen over de
aanpassing van uw verzekering.
Opzegging door u ná het eerste contractjaar
3.4
Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering ieder
moment opzeggen. Nadat wij uw opzegging hebben
ontvangen beëindigen wij de verzekering na één maand.
Opzegging door ons
Onjuiste informatie bij de aanvraag
3.5
Als wij ontdekken dat u ons bij de aanvraag van de
verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft
gegeven over uw situatie, kan dat gevolgen hebben:
- als u ons wel meteen de juiste informatie had gegeven,
hadden wij de verzekering misschien onder andere
voorwaarden gesloten. Zoals een hoger eigen risico. Of
tegen een hogere premie. U moet dan binnen 60 dagen
die andere voorwaarden en/of premie alsnog accep-
teren, of binnen 60 dagen de verzekering opzeggen.
- als u ons wel meteen de juiste informatie had gegeven,
hadden wij de verzekering misschien helemaal niet
gesloten. Binnen 60 dagen nadat wij dit hebben ontdekt,
beëindigen wij dan de verzekering per direct.
- als wij ontdekken dat u ons bij de aanvraag van de
verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft
gegeven over uw situatie, met de opzet ons te misleiden,
beëindigen wij de verzekering per direct. Wij doen dat
binnen 60 dagen nadat wij dit hebben ontdekt.
Bij fraude
3.6
Wij beëindigen de verzekering per direct als u of een
medeverzekerde bij een gebeurtenis of schade fraude
heeft gepleegd.
Bij een gebeurtenis of een schade
3.7
Wij kunnen de verzekering beëindigen binnen 30 dagen
nadat wij op de hoogte zijn van een gebeurtenis waarvoor
wij misschien een vergoeding moeten geven.

Page 4
381.90 01-11
4
3.8
Wij kunnen de verzekering beëindigen binnen 30 dagen
nadat wij een schade hebben vergoed of afgewezen. Wij
hanteren dan een opzegtermijn van 60 dagen. De
verzekering eindigt om 24:00 uur op de datum die wij in de
opzegbrief noemen.
Bij de verlengingsdatum van uw verzekering
3.9
Wij kunnen de verzekering beëindigen met ingang van de
jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering. Wij
hanteren dan een opzegtermijn van 60 dagen. De
verzekering eindigt om 24:00 uur op de datum die wij in de
opzegbrief noemen.
Bij problemen met premie betalen
3.10 Wij kunnen de verzekering beëindigen als u de premie niet
volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen.
Wij beëindigen dan uw verzekering 60 dagen nadat wij u
hebben aangemaand.
Verzekeringspas niet meer geldig
3.11 Eindigt de verzekering en heeft u een verzekeringspas
gekregen? Dan is uw verzekeringspas niet meer geldig.
4 WANNEER MOET U DE PREMIE BETALEN?
4.1
U moet de premie per maand, halfjaar of jaar betalen.
4.2
U betaalt de poliskosten alleen bij het afsluiten van uw
verzekering. Poliskosten zijn de administratiekosten om uw
verzekering op te maken.
4.3
U betaalt de prolongatiekosten per jaar. Prolongatiekosten
zijn de administratiekosten om uw verzekering te
verlengen.
Te laat met vervolgpremie
4.4
Heeft u de premie na 14 dagen niet volledig betaald of
weigert u premie te betalen? Dan zijn u en eventuele
medeverzekerden niet meer verzekerd met ingang van de
datum dat u de premie had moeten betalen, tot 24 uur
nadat u de achterstallige premie en eventuele incasso-
kosten heeft betaald. U blijft verplicht de niet-betaalde
premie te betalen. De dekking gaat weer in 24 uur nadat
wij uw betaling hebben ontvangen en geaccepteerd.
Teruggave premie bij beëindiging
4.5
Wordt uw verzekering beëindigd? Dan hoeft u niet altijd de
volledige jaarpremie te betalen. Wij verminderen dan de
premie naar redelijkheid en afhankelijk van hoe lang het
verzekeringsjaar nog duurt op het moment van beëindigen.
4.6
Blijkt dat u of een medeverzekerde met opzet een oneerlijk
verzoek om schadevergoeding, reparatie van schade of
hulp heeft gedaan? Of heeft u of een medeverzekerde met
opzet verkeerde informatie gegeven? Dan moet u de
volledige jaarpremie betalen.
5 WANNEER MOGEN WIJ UW PREMIE EN
VERZEKERINGSVOORWAARDEN VERANDEREN?
5.1
Wij hebben het recht om tussentijds de premie en de
voorwaarden van één of meerdere soorten verzekeringen
voor al onze verzekerden tegelijk te veranderen. Ook de
algemene voorwaarden mogen wij op die manier
aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen,
ontvangt u van ons een brief met informatie over de
wijziging. Bent u het niet eens met een verandering van
premie of voorwaarden? Dan kunt u de verzekering binnen
30 dagen opzeggen. Als wij geen bericht van u ontvangen,
nemen wij aan dat u het met de verandering eens bent.
U kunt de verzekering tijdens het eerste contractjaar niet
opzeggen als:
- de verandering wettelijk bepaald is;
- wij uw premie verlagen, maar wij uw dekking niet
veranderen;
- wij uw dekking uitbreiden, zonder dat wij uw premie
verhogen.
6 WAT KRIJGT U VERGOED ALS U DUBBEL
VERZEKERD BENT?
6.1
U of een medeverzekerde krijgt geen vergoeding voor
schade die u of een medeverzekerde kunt terugkrijgen (of
zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet had
gehad) op één van de volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereen-
komst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via
uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een
fabrikant, dealer of reparateur).
Dit artikel is niet van toepassing op Ongevallen-
verzekeringen.
7 WAT KRIJGT U VERGOED BIJ SCHADE DOOR
TERRORISME?
7.1
Schade door terrorisme vergoeden wij volgens het
‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse her-
verzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT)’. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen
beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en
dergelijke. Meer informatie vindt u op:
www.terrorismeverzekerd.nl.
8 WAT VERKLAART U BIJ HET AFSLUITEN VAN UW
VERZEKERING?
Onze verzekeringen zijn gesloten op de hiernavolgende
voorwaarden die gelden voor u en de medeverzekerden op
deze verzekering. Klopt de informatie uit 8.1 en 8.2 niet, of
niet helemaal en heeft u dit onjuist of niet op het aanvraag-
formulier aangegeven, dan moet u ons dat binnen 14
dagen na ontvangst van uw polisblad laten weten.
Ontdekken wij achteraf dat uw informatie niet klopt, dan
kan dat betekenen dat u of een medeverzekerde geen
recht heeft op schadevergoeding. Als u of een mede-
verzekerde ons met opzet heeft misleid, hebben wij het
recht de verzekering te beëindigen.
8.1
In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering:
- hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen
verzekering van u opgezegd;
- hebben wij of heeft een andere verzekeraar niet
geweigerd om een verzekering met u af te sluiten of een
verzekering van u te wijzigen;
- hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen
beperkende of zwaardere voorwaarden of een hogere
premie toegepast of aan u voorgesteld.

Page 5
381.90 01-11
5
Algemene Contractvoorwaarden
Doorlopende Verzekeringen
8.2
In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering
bent u ook niet in aanraking geweest met politie of justitie
als verdachte of voor het uitvoeren van een opgelegde
strafmaatregel, voor:
- diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte of poging(en) daartoe;
- het benadelen van anderen, zoals vernieling of
beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging of
een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of
tegen het leven of poging(en) daartoe;
- het overtreden van de Wet wapens en munitie, de
Opiumwet of de Wet economische delicten.
8.3
Heeft u een verzekering voor een motorrijtuig? Dan
hebben u, de regelmatige bestuurder en de houder van het
kentekenbewijs te maken met nog 2 voorwaarden. In de
laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering:
- bent u niet veroordeeld voor een verkeersdelict;
- is u door de rechter niet verboden om te rijden, wel of
niet voorwaardelijk.
8.4
Heeft u een verzekering voor rechtsbijstand? In de laatste
5 jaar voor het sluiten van deze verzekering:
- hebt u geen geschil gehad waarbij juridische bijstand
nodig was;
- zijn er geen feiten of omstandigheden bekend die nu al
aanleiding kunnen geven om een beroep op deze
verzekering voor rechtsbijstand te gaan doen.
9 WANNEER KUNT U GEEN VERGOEDING MEER
OPEISEN?
9.1
Hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u meedelen dat
wij definitief het besluit hebben genomen om geen
(verdere) vergoeding(en) uit te keren? Dan verjaart uw
vordering op ons 3 jaar na de datum van deze brief. Dat
betekent dat uw vordering dan volgens de wet niet meer
geldig is.
10 BINNEN WELKE TERMIJN MOET U DE NIET
VERZEKERDE KOSTEN TERUGBETALEN?
10.1 Hebben wij kosten voor u betaald die niet door de
verzekering gedekt zijn? Dan moet u de rekening die wij
daarvoor sturen binnen 30 dagen betalen. Doet u dit niet?
Dan kunnen wij een incassobureau inschakelen.
11 WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE?
11.1 Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren.
Dit vertrouwen wordt soms misbruikt door fraude te plegen.
Onder fraude verstaan wij het met opzet een oneerlijk
verzoek om schadevergoeding, reparatie van schade of
hulp doen.
Bijvoorbeeld:
- niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
- bedragen op de aankoopnota’s veranderen;
- meer claimen dan de geleden schade;
- een afgewezen schade nogmaals opgeven;
- bij het aanvragen van de verzekering met opzet onjuiste
gegevens invullen.
11.2 Bij fraude nemen wij de volgende maatregelen:
- wij doen aangifte bij de politie;
- wij vergoeden de schade niet en al uitbetaalde
schadevergoedingen moet u aan ons terugbetalen;
- wij beëindigen de lopende verzekeringen per direct en
de klant die fraude heeft gepleegd, kan bij ons geen
andere verzekeringen meer afsluiten;
- wij plaatsen de gegevens van de klant die fraude heeft
gepleegd in een of meer registers die ook voor andere
verzekeraars toegankelijk zijn.
11.3 Als u of een medeverzekerde fraude heeft gepleegd,
hebben wij of andere ondernemingen van ASR Nederland
N.V. het recht een verzekering van u direct te beëindigen.
Ook als het gaat om een verzekering waarbij niet is
gefraudeerd.
12 WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?
12.1 Als u een verzekering wilt aanvragen of wijzigen, vragen
wij om uw persoonsgegevens en eventuele andere ge-
gevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u een
verzekeringscontract te kunnen sluiten en om dat contract
te kunnen onderhouden. We gebruiken de gegevens ook
om fraude te bestrijden en om u op de hoogte te houden
van onze producten en diensten. Deze laatstgenoemde
activiteiten vinden in principe plaats via uw reis- of
verzekeringsadviseur. Op de verwerking van de persoons-
gegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsge-
gevens Financiële Instellingen’ van toepassing. Hierin
staan de rechten en plichten van partijen bij de verwerking
van gegevens genoemd. De volledige tekst kunt u
opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
telefoon (070) 333 87 77.
12.2 Wij kunnen uw gegevens raadplegen en melden bij de
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Dit
kunnen we doen omdat wij risico’s willen beheersen en
fraude tegen willen gaan. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).
13 WELKE WETTEN EN REGELS GELDEN VOOR DEZE
OVEREENKOMST?
13.1 Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands
recht van toepassing.
14 WAT KUNT U DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT?
14.1 Als u ontevreden bent over deze verzekering, of over onze
dienstverlening, kunt u een klacht bij ons indienen. Stuur
een brief of e-mail aan de directie van Europeesche
Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam,
info@europeesche.nl.
14.2 Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw
klacht dan voor aan de Stichting Klachteninstituut Finan-
ciële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG
Den Haag. Of bel: 0900-355 22 48. Doe dit binnen 3
maanden nadat wij een definitief besluit hebben genomen
over uw klacht.

Page 6
381.90 01-11
6
14.3 Komt u er met ons of KiFiD niet uit? Dan kunt u de klacht
voorleggen aan de bevoegde rechter.
15 WELK ADRES GEBRUIKEN WIJ OM U TE
INFORMEREN?
15.1 Wij hebben u volgens de wet op de juiste manier
geïnformeerd als wij onze informatie sturen naar:
- uw meest recente adres dat bij ons bekend is;
- uw reis- of verzekeringsadviseur.
16 BEGRIPPENLIJST
In de voorwaarden verstaan wij onder:
Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij
N.V. Ook aangeduid als ‘wij’ en ‘ons’.
Polisblad: Het verzekeringsbewijs.
Premie: Het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt.
Terugvorderen: Het terugeisen van een vergoeding die
teveel of onterecht vergoed is.
U: De verzekeringnemer, dit is de persoon, instelling,
organisatie, vereniging of school die de verzekering afsluit.
Vergoeding: Hulp of vergoeding van schade, kosten of
verliezen en uitkering bij ongeval.
Verzekerde: De verzekeringnemer en eventueel andere
op het polisblad of in de voorwaarden genoemde
personen.
Verzekering: Een overeenkomst tussen een verzekerings-
maatschappij en een verzekeringnemer.

Page 7
381.90 01-11
7
Algemene Voorwaarden
Oldtimerverzekering
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden Doorlopende Verzekeringen.
INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
7
2
Waar bent u verzekerd?
7
3
Wanneer is uw verzekering geldig?
4
Wat gebeurt er als de oldtimer niet meer in uw bezit is,
of niet meer in Nederland?
7
Niet meer in uw bezit
7
Niet meer in Nederland
7
5
Waarvoor bent u verzekerd?
8
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
8
Hulpverlening
8
6
Wat krijgt u vergoed?
8
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
8
Hulpverlening
8
Telefoonkosten
9
7
Wanneer krijgt u geen vergoeding?
9
Premie niet betaald
9
Opzet
9
Onjuiste informatie bij de aanvraag
10
Misdrijf
10
Alcohol en drugs
10
Molest, atoomkernreacties, kaping en
verbeurdverklaring
10
Boeten
10
Onderlinge aansprakelijkheid
Bestuurder van de oldtimer
10
Zaken die u huurt, bewaart, repareert of leent
10
Contractuele aansprakelijkheid
10
Geen rijbevoegdheid
10
Ander gebruik van de oldtimer
10
Onvoldoende onderhoud
10
Eenvoudig te repareren defect
10
Overbelasting
10
Wedstrijden
10
Niet voldoen aan verplichtingen
10
Terugvorderen schade en kosten
11
8
Hoe handelen wij uw schade af?
11
Aansprakelijkheid
11
Uitbetaling
11
9
Wat zijn uw verplichtingen?
11
Contact opnemen met de Europeesche Hulplijn
11
Juiste gegevens opgeven en wijzigingen doorgeven 11
Schade voorkomen
11
Schade melden
11
Belangrijke gegevens doorsturen
11
Medewerking verlenen
11
Stuur altijd een schadeformulier op
11
Terugbetalen ongedekte kosten
12
Waarborgsom terugbetalen
12
Kilometrage
12
10 Begrippenlijst
12
1 WIE ZIJN ER VERZEKERD?
1.1
Verzekerd zijn u en de personen die uw toestemming
hebben van om gebruik te maken van uw oldtimer.
2 WAAR BENT U VERZEKERD?
2.1
U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale
Motorrijtuigverzekeringskaart (de groene kaart) staan. U
bent niet verzekerd in de landen die op de groene kaart
zijn doorgestreept.
3 WANNEER IS UW VERZEKERING GELDIG?
3.1
U heeft gekozen voor jaartarief of het zomertijdtarief. Dit
staat op uw polisblad.
3.2
Als u heeft gekozen voor het jaartarief, geldt de dekking
van uw verzekering het hele jaar door.
3.3
Als u heeft gekozen voor het zomertijdtarief, dan bent u in
de periode van de zomertijd verzekerd.
3.4
U bent uitsluitend verzekerd als u een andere auto heeft
voor dagelijks gebruik en waarvan u eigenaar en
kentekenhouder bent.
4 WAT GEBEURT ER ALS DE OLDTIMER NIET MEER IN
UW BEZIT IS, OF NIET MEER IN NEDERLAND?
Niet meer in uw bezit
4.1
Is uw oldtimer verkocht, gestolen, total loss of om andere
redenen niet meer in uw bezit? Dan moet u dit binnen 8
dagen aan ons doorgeven. Wij beëindigen dan de
verzekering. De verzekering eindigt op de dag van de
verkoop of de schade. De premie die u al heeft betaald
voor de periode dat uw oldtimer niet meer in uw bezit is,
krijgt u naar verhouding terug.
Wij kunnen de schade op u verhalen als deze schade is
veroorzaakt op het moment dat uw oldtimer niet meer van
u was en u ons dit niet binnen 8 dagen heeft laten weten.
Niet meer in Nederland
4.2
Bevindt uw oldtimer zich langer dan 6 aaneengesloten
maanden buiten Nederland? Of wordt uw oldtimer op een
buitenlands kenteken gezet? Dan beëindigen wij de
verzekering.
De verzekering eindigt op de dag dat de oldtimer zich
langer dan 6 aaneengesloten maanden in het buitenland
bevindt, of direct als de oldtimer op een buitenlands
kenteken wordt gezet.
De premie die u al heeft betaald voor de periode dat uw
oldtimer niet meer in uw bezit is, krijgt u naar verhouding
terug.

Page 8
381.90 01-11
8
Wij kunnen de schade op u verhalen als deze schade is
veroorzaakt op het moment dat uw oldtimer langer dan 6
aaneengesloten maanden in het buitenland gestald is, of
op een buitenlands kenteken is gezet en u ons dit niet
binnen 8 dagen heeft laten weten.
5 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
5.1
Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).
Schade aan anderen
5.2
U bent verzekerd als u als particulier met of door uw
oldtimer schade veroorzaakt aan anderen of aan hun
spullen, en u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.
5.3
U bent verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor
schade aan anderen of aan hun spullen, als de schade is
veroorzaakt:
- met of door een aanhanger die gekoppeld is aan uw
oldtimer;
- met of door een aanhanger die is losgekoppeld van uw
oldtimer, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen;
- door passagiers die op uw oldtimer zitten of die in- of
uitstappen;
- met of door spullen die u vervoert met uw oldtimer of de
aangekoppelde aanhanger. Als schade ontstaat tijdens
het laden of lossen is de aansprakelijkheid niet
verzekerd.
- door een ander motorrijtuig dat door u wordt gesleept.
De schade aan het gesleepte motorrijtuig en alle spullen
die daar aan, in of op zitten is niet verzekerd.
Schade aan andere eigen voertuigen
5.4
U bent verzekerd als u met uw oldtimer schade
veroorzaakt aan een ander motorvoertuig dat ook van u is
en:
- beide motorvoertuigen hoofdzakelijk door u of uw
inwonende gezinsleden worden bestuurd, en
- wij de schade zouden vergoeden als deze bij een derde
partij zou zijn veroorzaakt.
Voorkoming van schade
5.5
U bent verzekerd voor de kosten die u maakt om een
direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen.
Dit geldt alleen als die schade gedekt is op deze
verzekering.
Rechtsbijstand
5.6
U bent verzekerd als er een strafprocedure tegen u wordt
gestart en u rechtsbijstand nodig heeft.
Verweer in een burgerlijk proces
5.7
U bent verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor
een schade en u zich hiertegen moet verweren in een
burgerlijk proces. U bent alleen verzekerd als wij de leiding
over dit proces hebben.
Waarborg
5.8
U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor een schade
en een buitenlandse overheid eist voor de slachtoffers een
waarborgsom in ruil waarvoor het beslag op uw oldtimer
kan worden opgeheven, of waarmee u vrij kunt komen.
5.9
Hulpverlening
U bent standaard verzekerd voor Hulpverlening binnen
Nederland.
Voor hulpverlening buiten Nederland bent u alleen
verzekerd als op uw polisblad staat dat u Hulpverlening
Europa heeft meeverzekerd en u hier premie voor heeft
betaald.
Uitval van uw oldtimer
5.10 U bent verzekerd als uw oldtimer uitvalt, buiten uw
woonplaats, en u daardoor uw weg niet meer kunt
vervolgen. Deze gebeurtenis is verzekerd als de uitval
veroorzaakt wordt door elke gebeurtenis, ook als gevolg
van eigen gebrek, of pech.
Uitval doordat de oldtimer in beslag genomen is door een
buitenlandse overheid is alleen verzekerd als dit vanwege
een verkeersongeval is.
Uitval van de bestuurder
5.11 U bent verzekerd als de bestuurder van de oldtimer uitvalt
in het verzekerde gebied, maar buiten uw woonplaats,
door ziekte of door een ongeval.
De bestuurder mag op advies van een arts de oldtimer op
dat moment en op korte termijn niet meer besturen.
De overige inzittenden zijn niet in staat, of zijn niet
bevoegd de oldtimer te besturen, waardoor u uw weg niet
meer kunt vervolgen.
Vervangende oldtimer
5.12 Als u op basis van deze verzekering een vervangende
oldtimer huurt, geldt de hulpverlening ook voor de
vervangende oldtimer. Maar alleen als die vervangende
oldtimer zelf niet is verzekerd voor hulpverlening.
6 WAT KRIJGT U VERGOED?
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
6.1
Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:
- € 5.000.000,- voor schade aan personen;
- € 2.500.000,- voor schade aan zaken.
Kosten van verweer in een burgerlijk proces
6.2
Wij vergoeden de kosten als u aansprakelijk bent voor een
schade en u zich hiertegen moet verweren in een burgerlijk
proces. Ook als daardoor het verzekerde bedrag voor
aansprakelijkheid wordt overschreden.
Waarborgsom
6.3
Bent u aansprakelijk voor een schade? En eist een
buitenlandse overheid voor de slachtoffers een
waarborgsom (zekerheid) in ruil waarvoor wij het beslag op
uw oldtimer kunnen opheffen? Of waarmee wij u vrij
kunnen krijgen? Dan schieten wij deze waarborgsom voor
tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. De schade moet
wel het gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis.
Buiten Nederland
6.4
Brengt u iemand schade toe in een land waar deze
verzekering geldt? En geldt in dat land een wet die met de
WAM overeenkomt, maar ruimere bepalingen heeft dan de
WAM? Dan gelden die bepalingen ook voor deze
verzekering. Wij vergoeden nooit meer dan wij volgens
wettelijke bepalingen moeten vergoeden.

Page 9
381.90 01-11
9
Algemene Voorwaarden
Oldtimerverzekering
Hulpverlening
6.5
Voor alle hulpverlening moet u vooraf De Europeesche
Hulplijn bellen om toestemming te vragen. Is niemand in
staat om de Europeesche Hulplijn te bellen? Dan
vergoeden wij de schade toch. In dat geval krijgt u
maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als
de Europeesche Hulplijn wel was ingeschakeld.
Hulpverlening in Nederland
6.6
Wij vergoeden de kosten van:
- vervoer van de oldtimer, de eventuele aanhanger en de
bagage naar een adres in Nederland.
- vervoer van de verzekerden per taxi, onmiddellijk na het
voorval, naar een adres in Nederland.
De hulp en het vervoer moeten door SOS International zijn
georganiseerd.
Hulpverlening in het buitenland
6.7
Voor hulpverlening buiten Nederland bent u alleen
verzekerd als op uw polisblad staat dat u Hulpverlening
Europa heeft meeverzekerd en u hier premie voor heeft
betaald.
6.8
Wij vergoeden de kosten van een vervangend vervoer-
middel tot uw oldtimer gerepareerd is, maar maximaal tot
de einddatum van uw oorspronkelijke reis. De brandstof en
een eventuele ongevallen- en/of bagageverzekering voor
inzittenden vergoeden we niet.
Wij vergoeden maximaal € 100,- per dag tot € 750,- totaal.
Of, naar keuze, de extra kosten die u en de andere
verzekerden moeten maken voor de terugreis vanaf de
plaats van de gebeurtenis naar Nederland. Wij vergoeden
de kortst mogelijke route met de trein (2e klasse). Is er een
taxi nodig om bij het dichtstbijzijnde treinstation te komen?
Dan vergoeden wij die kosten ook.
6.9
Wij vergoeden de kosten van het door SOS International
georganiseerde vervoer van de oldtimer, de (eventueel)
aangekoppelde aanhanger en de bagage naar een adres
in Nederland.
Voor oldtimer geldt een altijd-terughaal-garantie.
Besluiten wij in overleg met u de oldtimer in het buitenland
achter te laten? Dan vergoeden wij de kosten die de SOS
International maakt voor de invoer of vernietiging van de
oldtimer in het land waar de schade is ontstaan.
Vervangende onderdelen
6.10 Wij vergoeden de kosten die SOS International maakt voor
het nasturen van vervangende onderdelen om de oldtimer
weer te laten rijden. De onderdelen mogen niet op korte
termijn op de plek zelf verkrijgbaar zijn.
De kosten voor de onderdelen zelf, douaneheffingen en
eventuele retourvracht krijgt u niet vergoed.
U kunt bestelde onderdelen niet annuleren.
Hulp langs de weg
6.11 Wij vergoeden de noodzakelijke kosten van hulp langs de
weg als uw oldtimer niet verder kan rijden door een defect
dat plotseling optreedt. Deze kosten vergoeden wij ook als
het defect een gevolg is van een eigen gebrek. De
maximale vergoeding is € 200,- per gebeurtenis. De kosten
van onderdelen en reparatie zijn niet verzekerd.
Extra verblijfskosten
6.12 Is het niet mogelijk om de oldtimer binnen twee dagen te
repareren of klaar te maken voor uw reis? Dan vergoeden
wij de extra verblijfskosten die u moet maken als u langer
moet blijven. Wij vergoeden deze kosten tot het moment
waarop uw oldtimer weer te gebruiken is. En niet langer
dan de einddatum van de oorspronkelijke reis. Wij
vergoeden per persoon maximaal € 50,- per dag voor
maximaal 10 dagen.
Bergen en stallen
6.13 Wij vergoeden de extra kosten voor het bergen, bewaken,
stallen en vervoeren van uw oldtimer naar het
dichtstbijzijnde herstelbedrijf. Wij vergoeden maximaal €
1.000,- per gebeurtenis. Deze kosten worden alleen
vergoed als deze door SOS International zijn goed-
gekeurd.
Uitval van de aanhanger
6.14 Valt uw aanhanger uit? Dan heeft u recht op dezelfde
hulpverlening en vergoedingen als voor de uitval van uw
oldtimer. De kosten van het vervoer van u en andere
passagiers per trein (2e klas) vergoeden wij niet. Wij
vergoeden maximaal € 50,- per dag voor maximaal 10
dagen.
Uitval van de bestuurder
6.15 Maakt u een reis naar het buitenland met uw oldtimer? En
valt de bestuurder uit, maar uw oldtimer niet?
Dan vergoeden wij de kosten van een vervangende
bestuurder om uw oldtimer (met aanhangwagen), de
bagage en de verzekerden terug te rijden naar een adres
in Nederland. Wij vergoeden - naast de kosten van
organisatie door SOS International - alleen de kosten van
honorering, reis- en verblijfkosten van de vervangende
bestuurder.
Valt een bestuurder uit bij een reis? Dan kunt u zich ook
via de kortst mogelijke route naar uw reisbestemming laten
rijden. De reisbestemming moet dan wel binnen het
verzekeringsgebied zijn.
Telefoonkosten
6.16 U krijgt de kosten voor telefoongesprekken met de
Europeesche Hulplijn volledig vergoed. Overige
noodzakelijk gemaakte telefoonkosten die met de
verzekerde gebeurtenis te maken hebben vergoeden wij
tot maximaal € 100,- per gebeurtenis.
7 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
Premie niet betaald
7.1
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u de
premie voor deze verzekering niet heeft betaald
Opzet
7.2
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u
met opzet een oneerlijk verzoek om vergoeding heeft
gedaan. U krijgt dan ook geen vergoeding voor de
onderdelen waarover u wel eerlijk bent geweest.

Page 10
381.90 01-11
10
7.3
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij
schade die met opzet of met de wil of toestemming van u
of een medeverzekerde wordt veroorzaakt of die door
bewuste roekeloosheid ontstaat.
7.4
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u of
een medeverzekerde opzettelijk niet de waarheid vertelt.
Of als u of een medeverzekerde niet volledig over een
schade of gebeurtenis bent. Of als u of een mede-
verzekerde fraude pleegt.
Onjuiste informatie bij de aanvraag
7.5
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u bij
de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste
informatie heeft gegeven over uw situatie, en als wij de
verzekering niet zouden hebben gesloten als wij de juiste
informatie meteen hadden gehad.
7.6
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u bij
de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste
informatie heeft gegeven over uw situatie, met de opzet
ons te misleiden.
Misdrijf
7.7
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij
schade die ontstaat terwijl u of een medeverzekerde een
misdrijf pleegt. Of meedoet aan een misdrijf. Of probeert
een misdrijf te plegen.
Alcohol en drugs
7.8
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij
schade die ontstaat doordat u of een medeverzekerde
onder invloed bent van alcohol, bedwelmende, opwekken-
de of soortgelijke middelen.
Ook als de bestuurder van de oldtimer bij aanhouding een
ademtest of een urine- of bloedproef weigert, krijgt u geen
schadevergoeding.
U krijgt geen vergoeding bij overmatig alcoholgebruik van
de bestuurder. Er is sprake van overmatig alcoholgebruik
als het bloedalcoholgehalte 0,5 promille of hoger is of het
ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger is.
Molest, atoomkernreacties, kaping en verbeurd-
verklaring
7.9
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij
schade die ontstaat door molest, atoomkernreacties, het
bijwonen van een kaping en verbeurdverklaring. Een
verbeurdverklaring is het in beslag nemen van voorwerpen
door een overheid of andere instantie.
Deze gebeurtenissen zien wij als molest:
- binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige
handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat;
- burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere
inwoners van een zelfde staat;
- gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen
elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of
militaire machtsmiddelen, en ook een gewapend
optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
- muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging
van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen
het gezag waaronder zij gesteld zijn;
- oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag.
Boetes
7.10 Wij vergoeden geen boetes of bedragen waarmee u een
schade afkoopt.
Onderlinge aansprakelijkheid
7.11 Wij geven geen vergoeding voor schade aan zaken van u
of een medeverzekerde. Behalve als het gaat om aan-
sprakelijkheid voor schade aan een ander motorvoertuig
waarvan u de eigenaar bent.
Bestuurder van de oldtimer
7.12 Wij vergoeden geen personenschade van de bestuurder
van uw oldtimer.
Zaken die u huurt, bewaart, repareert of leent
7.13 Wij vergoeden geen schade, waarvoor u of een
medeverzekerde aansprakelijk bent, aan zaken die u of
een andere verzekerde:
- vervoert;
- bewaart
- bewerkt;
- behandelt;
- huurt;
- repareert;
- in bruikleen heeft;
- om een andere reden bij u heeft.
Contractuele aansprakelijkheid
7.14 Wij geven geen vergoeding voor schade waarvoor u
aansprakelijk bent door een contractuele verplichting die u
bent aangegaan.
Geen rijbevoegdheid
7.15 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij
schade die ontstaat als de bestuurder op het moment van
de gebeurtenis;
- vanwege een wet of vanwege een rechterlijke uitspraak
de oldtimer niet mag besturen;
- geen geldig, voor de oldtimer wettelijk voorgeschreven
rijbewijs heeft.
Ander gebruik van de oldtimer
7.16 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als de
schade aan de oldtimer of inboedel ontstaat, terwijl u de
oldtimer verhuurt, of gebruikt voor zaken, beroep, koeriers-
diensten, betaald vervoer van personen of iets anders dan
op het aanvraagformulier van deze verzekering staat.
Auto voor dagelijks gebruik
7.17 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als
blijkt dat u tijdens de gebeurtenis geen andere auto heeft
voor dagelijks gebruik.
Onvoldoende onderhoud
7.18 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als de
schade aan of door de oldtimer ontstaat door onvoldoende
onderhoud van de oldtimer. Behalve als u kunt bewijzen
dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en
dat u dus niets te verwijten valt.
Met onvoldoende onderhoud bedoelen wij dat de oldtimer
in slechte staat verkeert, omdat u onderdelen niet tijdig en
deskundig heeft (laten) onderhouden:
Eenvoudig te repareren defect
7.19 U krijgt geen vergoeding of hulp bij uitval van uw oldtimer
door een defect dat makkelijk is te maken of dat u
makkelijk had kunnen voorkomen, zoals een lege brand-
stoftank. U krijgt wel hulp als u een lekke band heeft.

Page 11
381.90 01-11
11
Algemene Voorwaarden
Oldtimerverzekering
Overbelasting
7.20 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij uitval
van uw oldtimer door overbelasting van de oldtimer of de
aanhangwagen.
Wedstrijden
7.21 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij
schade die ontstaat als u meedoet aan snelheidsritten of
wedstrijden, of hiervoor aan het oefenen bent.
Niet voldoen aan verplichtingen
7.22 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u
niet aan uw verplichtingen voldoet. U moet bijvoorbeeld
schade proberen te voorkomen of meewerken bij de
behandeling van een schade. Uw verplichtingen staan in
artikel 9.
Terugvorderen schade en kosten
7.23 Kosten die wij onterecht vergoed hebben of uitkeringen die
wij onterecht gedaan hebben zullen wij terugvorderen.
8 HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?
Aansprakelijkheid
8.1
Bent u aansprakelijk gesteld voor een schade? Dan zijn wij
de enige die vorderingen van een andere partij kunnen
erkennen, betalen, afwijzen, voorschotten kunnen geven of
schikkingen aan kunnen gaan. U moet zich houden aan de
beslissing die wij in een zaak nemen.
8.2
Het komt voor dat wij een vergoeding moeten betalen
volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrij-
tuigen (WAM), of een soortgelijke buitenlandse wet, die wij
zelf niet hadden vergoed omdat u daar op deze
verzekering geen dekking voor hebt. Dan hebben wij het
recht om dit bedrag op u te verhalen.
8.3
Wij verhalen geen schade op u als de schade door een
ander is veroorzaakt op het moment dat de oldtimer niet
meer van u was en u dit ons binnen 8 dagen heeft laten
weten.
Uitbetaling
8.4
Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle gegevens
hebben ontvangen die nodig zijn om de schade te
beoordelen.
8.5
Alleen u heeft recht op vergoeding. Als u overlijdt, dan
hebben alleen uw wettige erfgenamen ook recht op
vergoeding.
Bij de dekking aansprakelijkheid heeft, volgens de WAM,
de benadeelde recht op een schadevergoeding. U heeft
alleen recht op een vergoeding als het gaat om aan-
sprakelijkheid voor schade aan een ander eigen voertuig.
9 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan
deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan heeft
u geen recht op hulp of vergoeding van schade en kosten.
Contact opnemen met de Europeesche Hulplijn
9.1
Heeft u hulpverlening nodig of gaat u tijdens de reis kosten
maken die u vergoed wilt krijgen? Dan moet u zo snel mo-
gelijk de Europeesche Hulplijn bellen (+31 20 65 15 777).
Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw
vergoeding. De hulpverlening van de Europeesche Hulplijn
wordt uitgevoerd door SOS International.
Juiste gegevens opgeven en wijzigingen doorgeven
9.2
U bent verplicht om ons bij het aanvragen van de
verzekering de juiste gegevens te geven. Ontdekken wij
achteraf dat de gegevens op uw polisblad niet kloppen?
Dan kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding
en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij
uw premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw
verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt
daarvan bericht.
9.3
U bent verplicht om wijzigingen aan ons door te geven.
Gebeurt er iets tijdens de looptijd van uw verzekering wat
wij moeten weten? Koopt u bijvoorbeeld een nieuwe
oldtimer? Gebruikt u uw oldtimer niet alleen voor
recreatieve doelen of heeft u uw auto voor dagelijks
gebruik verkocht? Of verandert er iets anders? Dan moet u
ons dit direct laten weten.
Schade voorkomen
9.4
U moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te
verminderen.
Schade melden
9.5
U moet ons de schade zo snel mogelijk melden.
Belangrijke gegevens doorsturen
9.6
U moet alle brieven en andere documenten die u ontvangt
en die met de schade te maken hebben onbeantwoord
naar ons doorsturen.
Medewerking verlenen
9.7
Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent dat:
- u aanwijzingen van ons, onze deskundigen of SOS
International opvolgt;
- u volledig meewerkt aan de behandeling van de schade
en onderzoeken;
- u niets doet wat onze belangen schaadt;
- u ons alle informatie geeft die nodig is om aan te tonen
dat u recht heeft op vergoeding of hulp;
- u originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo
snel mogelijk stuurt naar ons of naar de deskundige(n)
die we hebben ingeschakeld. Op verzoek stuurt u
bepaalde stukken ook naar SOS International;
- u meewerkt als wij een schade op een ander willen
verhalen;
- u ons de machtigingen verleent die wij die nodig hebben
om de schade te kunnen behandelen;
- u SOS International of door hen ingeschakelde
hulppersonen tijdig en vrij toegang geeft om over de
oldtimer te kunnen beschikken. Als u dit verhindert
komen eventuele extra kosten die SOS international
moet maken voor uw rekening.

Page 12
381.90 01-11
12
9.8
Zorg ervoor dat u bij een verzoek om vergoeding uw
verzekeringsgegevens en rekeningen voor ons beschik-
baar heeft. Alle mededelingen en opmerkingen die u hierbij
doet, helpen ons om de schade beter vast te stellen en het
recht op vergoeding beter te bepalen.
9.9
Verhaalt iemand een schade op u? Dan moet u de
behandeling van deze zaak aan ons of aan onze ver-
tegenwoordiger of gemachtigde overlaten. Ook moet u
ons, onze vertegenwoordiger of gemachtigde alle
volmachten geven om de zaak voor u te kunnen
behandelen.
9.10 U doet zelf geen toezegging van betaling of schikking, en
laat zich niet uit over uw schuld of aansprakelijkheid.
Stuur altijd een schadeformulier op
9.11 U moet bij alle schade altijd een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier aan ons sturen. Doe
dit zo snel mogelijk.
Terugbetalen ongedekte kosten
9.12 Rekeningen van ons of SOS International voor diensten en
kosten die niet onder de dekking van de verzekering
vallen, moet u binnen 30 dagen betalen.
Waarborgsom terugbetalen
9.13 U moet ons een machtiging geven, zodat wij de
waarborgsom terugkrijgen als deze wordt vrijgegeven. U
moet meewerken om de waarborgsom terug te krijgen.
Kilometrage
9.14 U bent verplicht, als u in een verzekeringsjaar meer dan
het aantal kilometers dat op uw polisblad staat rijdt, dit aan
ons te melden. Wij bepalen aan de hand van uw melding
hoe en of wij de verzekering voortzetten.
9.15 Meer kilometers
Rijdt u meer kilometers dan op uw polisblad staat? Dan
moet u de volgende toeslagen betalen:
- bij een overschrijding van 0 tot 50%, 50% over de premie
van het afgelopen verzekeringsjaar
- bij een overschrijding van 50 tot 100%, 100% over de
premie van het afgelopen verzekeringsjaar.
Wij passen uw premie voor het nieuwe verzekeringsjaar
aan op het werkelijke aantal kilometers dat u heeft
gereden. Is dit meer dan 10.000 kilometer per jaar? Dan
komt u niet meer in aanmerking voor de oldtimer-
verzekering.
9.16 Toeslag is premie
Moet u een toeslag betalen? Dan zien wij dit als premie.
9.17 Meer kilometers en schade
Rijdt u meer kilometers dan op uw polisblad staat? En
heeft u schade aan uw oldtimer na een ongeval, of een
andere verzekerde gebeurtenis? Dan verminderen wij uw
uitkering met het bedrag dat u ons nog aan toeslag
verschuldigd bent.
10 BEGRIPPENLIJST
Aanhanger:
de achter uw oldtimer meegenomen
bagagewagen, caravan, vouwwagen of aanhang-
wagen/trailer.
Bagage: de spullen die verzekerden in en/of op de
oldtimer, en/of de aanhanger hebben meegenomen.
Handelsvoorwerpen en dieren zien wij niet als bagage.
Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die
met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.
Dagelijks gebruik: situaties die regelmatig voorkomen en
waarbij gereden wordt met uw oldtimer zoals woon-
werkverkeer en boodschappen doen.
Oldtimer: de oldtimer die op uw polisblad staat en een
geldig Nederlands kentekenbewijs heeft. De oldtimer is
alleen bedoeld en ingericht voor recreatief gebruik.
Personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of
overlijden van personen. Inclusief de schade die daar een
gevolg van is.
Recreatief gebruik: situaties waarbij af en toe met de
oldtimer hobbymatig wordt gereden zoals een puzzelrit of
toertocht.
Zomertijd: De zomertijd begint op de laatste zondag van
maart om 2:00 uur en eindigt op de laatste zondag van
oktober om 3:00 uur.

Page 13
381.90 01-11
13
Bijzondere Voorwaarden
All Risk Oldtimer
In de Bijzondere Voorwaarden All Risk Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor All Risk bij uw
Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden van
onze Oldtimerverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft
betaald.
INHOUDSOPGAVE
1
Wanneer is uw verzekering geldig?
13
2
Waarvoor bent u verzekerd?
13
Van buiten komende onheilen
13
Aanvullende dekking
13
Helm en kleding
13
3
Wat krijgt u vergoed?
13
Vaststelling van de waarde van de oldtimer
13
Onverkrijgbare onderdelen
14
Vergoeding van de schade
14
Schade aan de helm en/of kleding of diefstal
14
van de helm en/of kleding
14
Geluidsapparatuur en accessoires
14
Vervoer gewonden
14
Diefstalpreventiemateriaal
14
Bewaking en vervoer
14
Berging en opruiming
14
4
Eigen risico
14
5
Wanneer krijgt u geen vergoeding?
14
Geen verplicht beveiligingssysteem
14
Slijtage
15
Sleutels en of kentekenbewijs in oldtimer
achtergelaten
15
Rijbevoegdheid
15
Oldtimer is in beslag genomen
15
Onvoldoende onderhoud
15
Onvoldoende zorg
15
Ondeskundige reparatie
15
Weersinvloeden
15
Niet voldoen aan verplichtingen
15
6
Hoe handelen wij uw schade af?
15
Schadebedrag
15
Bij diefstal
15
Total loss
16
Reparatiekosten en schadebedrag
16
Ruitbreuk
16
Noodreparatie
16
Vermiste Auto Register (VAR)
16
7
Wat zijn uw verplichtingen?
16
Aangifte doen
16
Overdracht eigendomsrecht en papieren
16
Onderzoek voor reparatie
16
8 Begrippenlijst
16
1 WANNEER IS UW VERZEKERING GELDIG?
1.1
U heeft gekozen voor het jaar- of zomertijdtarief. Dit staat
op uw polisblad.
1.2
Als u heeft gekozen voor het jaartarief, geldt de dekking
van uw verzekering het hele jaar door.
1.3
Als u heeft gekozen voor het zomertijdtarief, dan bent u in
de wintertijd uitsluitend verzekerd voor:
- Brand;
- Diefstal;
- Storm;
- Overstroming;
- Kwaadwillige beschadiging.
2 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Van buitenkomende onheilen
2.1
U bent verzekerd voor schade aan uw oldtimer door elk
van buitenkomend onheil.
Ook bent u verzekerd voor:
- brand, blikseminslag, ontploffing en zelfontbranding
- botsen omslaan, te water raken, van de weg raken en
slippen;
als gevolg van een eigen gebrek.
Aanvullende dekking
2.2
Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook de kosten
verzekerd van vervanging van een voor de buitenlandse
autosnelwegen voorgeschreven autosnelwegvignet.
2.3
Helm en kleding
Uw helm en/of kleding is alleen verzekerd als op uw
polisblad staat dat helm en kleding is meeverzekerd.
Beschadiging
2.4
U bent verzekerd voor beschadiging van uw helm en
kleding, of die van een medeverzekerde, door alle van
buitenkomende onheilen.
Diefstal
2.5
U bent verzekerd voor diefstal van de helm en kleding.
Wij vergoeden diefstal van de helm en kleding uit een ge-
bouw alleen als er sporen van braak aan het gebouw zijn.
3 WAT KRIJGT U VERGOED?
Vaststelling van de waarde van de oldtimer
3.1
Wij stellen de waarde van de oldtimer vast zoals in het
onderstaande schema.
Moment van de schade
Waarde van uw motor
1e t/m 36e maand na
datum taxatierapport
de taxatiewaarde van de
oldtimer min de waarde van
de restanten, tot maximaal
het verzekerde bedrag
Na de 36e maand na
datum taxatierapport
de dagwaarde van uw
oldtimer min de waarde van
de restanten, tot maximaal
het verzekerde bedrag

Page 14
381.90 01-11
14
Wilt u dat wij de schadevergoeding blijven baseren op de
taxatiewaarde? Dan moet u de oldtimer iedere 36 maan-
den opnieuw laten taxeren door een door ons erkende
deskundige. De taxatiekosten zijn voor uw rekening.
Onverkrijgbare onderdelen
3.2
Voor onderdelen die niet of binnen redelijke termijn
verkrijgbaar zijn, vergoeden wij de dagwaarde van
verkrijgbare vervangende onderdelen.
Voor onderdelen die niet verkrijgbaar zijn vergoeden wij de
prijs van het opnieuw te maken onderdeel tot maximaal
twee keer de laatst bekende prijs van het onderdeel. Een
en ander ter beoordeling aan een door ons ingeschakelde
deskundige.
Vergoeding van de schade
Diefstal
3.3
Is uw oldtimer gestolen? Dan vergoeden wij de waarde
zoals we die hebben vastgesteld volgens het schema
hiervoor.
Total loss
3.4
Kan uw oldtimer niet meer gerepareerd worden? Dan ver-
goeden wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld
volgens het schema hiervoor min de waarde van de res-
tanten. Wij vergoeden nooit meer dan de verzekerde
waarde.
Schade
3.5
Is uw oldtimer beschadigd, maar niet total loss? Dan
vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u
binnen 6 maanden de schade aan uw oldtimer laat
repareren. Doet u dit niet dan vergoeden wij de
reparatiekosten zonder BTW.
Schade aan de helm en/of kleding of diefstal van de
helm en/of kleding
3.6
Wordt uw helm/kleding beschadigd of gestolen? Dan
vergoeden wij de reparatie of vervanging tot maximaal de
dagwaarde min restanten tot het maximaal verzekerde
bedrag per gebeurtenis.
Geluidsapparatuur en accessoires
3.7
Wij vergoeden na aftrek van het eigen risico maximaal
€ 500,- voor in de oldtimer vastgemaakte geluids-
apparatuur. De geluidsapparatuur hoeft niet tot de
standaarduitvoering te behoren, maar de waarde moet wel
zijn opgenomen in het verzekerd bedrag.
Vervoer gewonden
3.8
Wij vergoeden de herstelkosten van schade aan de
bekleding van de oldtimer als u personen die door een
ongeval gewond zijn geraakt kosteloos heeft vervoerd.
Diefstalpreventiemateriaal
3.9
Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of
gestolen?
Wij vergoeden maximaal:
- bij totaal verlies: de dagwaarde;
- bij beschadiging: de reparatiekosten tot maximaal de
dagwaarde.
Bewaking en vervoer
3.10 Wanneer er sprake is van een verzekerde gebeurtenis
vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor bewaking
en vervoer van de verzekerde oldtimer naar de
dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren.
Deze vergoeding geldt alleen als er geen recht op
vergoeding is op basis van de rubriek hulpverlening.
Berging en opruiming
3.11 Wanneer er sprake is van een verzekerde gebeurtenis
vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor berging
en opruiming van de verzekerde oldtimer.
4 EIGEN RISICO
4.1
Op uw polisblad staat dat u € 130,- eigen risico heeft. Dat
is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet
betalen. Dit trekken we af van de vergoeding.
Eigen risico
Ruitschade, bij herstel door
een herstelbedrijf dat met
ons samenwerkt
€ 65,-
Herstel van ruitschade
€ 0,-
Diefstal en poging tot diefstal
€ 0,-
- blikseminslag, brand,
ontploffing en zelfontbranding.
- diefstal, inbraak, verduistering,
vermissing oplichting en
joyriding en poging tot diefstal,
inbraak en joyriding.
- schade aan uw motor die is
ontstaan in de tijd dat uw motor
was gestolen.
- storm, en door storm vallende
voorwerpen.
- overstroming, vloedgolf, hagel,
aardverschuiving, vulkanische
uitbarsting, lawines, vallend
gesteente, instorting en
aardbeving.
- ruitschade, bij herstel door een
herstelbedrijf dat niet met ons
samenwerkt.
- botsing met vogels of
loslopende dieren.
- een van buitenkomend onheil
tijdens het vervoer van uw motor
door een transportondernemer.
- rellen en opstootjes
- botsing met luchtvaartuigen,
delen daarvan of voorwerpen
daaruit.
€ 130,-
Alle overige schade als de
bestuurder ouder is dan 23 jaar.
€ 130,-
Alle overige schade als de
bestuurder jonger is dan 24 jaar.
€ 200,-
Als u gekozen heeft voor een extra eigen risico geldt dit
altijd en bovenop het eventuele standaard eigen risico. Het
extra eigen risico staat op uw polisblad.
5 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
5.1
U krijgt geen vergoeding voor diefstalschade als u niet
heeft voldaan aan de onderstaande diefstalpreventie-
eisen.
Geen verplicht beveiligingssysteem
Tot € 25.000,-
5.2
Bij een waarde van uw oldtimer tot € 25.000,- is het aan-
wezig zijn van een beveiligingssysteem niet verplicht.

Page 15
381.90 01-11
15
Bijzondere Voorwaarden
All Risk Oldtimer
Vanaf € 25.000,- tot € 50.000,-
5.3 Bij een waarde van de oldtimer van € 25.000,- tot
€ 50.000,- verplichten wij een SCM 1 goedgekeurde
startblokkering. Als u de oldtimer altijd in uw garage stalt,
wanneer u deze niet gebruikt, is SCM 1 niet nodig. Als u
geen SCM 1 heeft of dat niet wilt laten inbouwen kunt u de
oldtimer ook goed beschermen met een SCM
goedgekeurde mechanische diefstalbeveiligingssysteem of
een startlock met geheime contactsleutel.
Vanaf € 50.000,- tot € 100.000,-
5.4 Bij een waarde van € 50.000,- tot € 100.000,- verplichten
wij een SCM 3 goedgekeurd alarmsysteem. Ook hier geldt
dat als u de oldtimer altijd in uw garage stalt wanneer u
deze niet gebruikt, SCM 3 niet nodig is. Als u geen SCM 3
heeft of dat niet wilt laten inbouwen, kunt u de oldtimer ook
goed beschermen met een SCM goedgekeurd mechanisch
diefstalbeveiligingssysteem. Een startlock met geheime
contactsleutel is geen goedgekeurd systeem en daarom
kan de kwaliteit niet door ons gegarandeerd worden.
Vanaf € 100.000,-
5.5 Bij een waarde vanaf € 100.000,- verplichten wij een SCM
4 goedgekeurde startblokkering met Track & Trace
systeem. Helemaal als u de oldtimer ook altijd in uw
garage stalt, wanneer u deze niet gebruikt.
Klassieke motorfiets
5.6 Uw klassieke motorfiets is buiten een afgesloten ruimte
alleen verzekerd voor diefstal als deze met een
goedgekeurd ART-motorslot is afgesloten.
Diefstal ondanks getroffen preventiemaatregel
5.8 Als u de maatregelen heeft getroffen die bij de waarde van
uw oldtimer passen en uw oldtimer wordt toch gestolen,
komt het standaard eigen risico van € 130,- te vervallen.
Niet nakomen beveiligingsverplichting
5.9 Als u de bovengenoemde maatregelen niet heeft getroffen,
bent u niet verzekerd tegen het diefstalrisico.
Slijtage
5.10 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door normaal
gebruik van de oldtimer. Zoals roest, slijtage, verkleuring,
veroudering, vervorming, verrotting en chemische
aantasting.
Sleutels en of kentekenbewijs in oldtimer
achtergelaten
5.11 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies door
diefstal of joyriding, als u de sleutels en/of het
kentekenbewijs in de oldtimer heeft achterlaten.
Rijbevoegdheid
5.12 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp of
rechtsbijstand als de schade ontstaat als de bestuurder
van uw oldtimer op het moment van de gebeurtenis:
- vanwege een wet niet bevoegd is om uw oldtimer te
besturen;
- de rijbevoegdheid is ontzegd vanwege een rechterlijke
uitspraak;
- geen geldig wettelijk rijbewijs heeft.
Oldtimer is in beslag genomen
5.13 Wij vergoeden geen schade die ontstaat omdat uw
oldtimer verbeurd verklaard is. Behalve als dit is gebeurd
door een aanrijding. Een oldtimer is verbeurd verklaard als
een rechter of overheid bepaalt dat de oldtimer die om wat
voor reden dan ook in beslag is genomen, niet meer wordt
teruggeven.
Onvoldoende onderhoud
5.14 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als de
schade aan uw oldtimer ontstaat door onvoldoende
onderhoud of zorg van uw oldtimer.
Met onvoldoende onderhoud bedoelen wij dat uw oldtimer
in slechte staat verkeert, doordat u uw oldtimer of
onderdelen daarvan niet heeft (laten) onderhouden. Of
doordat het onderhoud te laat is uitgevoerd, of
ondeskundig.
Weersinvloeden
5.15 Wij vergoeden geen schade door langzaam inwerkende
invloeden van milieu of weer. Zoals bijvoorbeeld roest,
rotting of lakverkleuring.
Niet voldoen aan verplichtingen
5.16 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u
niet aan uw verplichtingen voldoet. U moet bijvoorbeeld
schade proberen te voorkomen of meewerken bij de
behandeling van een schade. Uw verplichtingen staan in
artikel 7.
6 HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?
Schadebedrag
6.1 Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag
u zelf een tweede deskundige kiezen, die overleg moet
hebben met onze deskundige. Als deze twee deskundigen
het niet eens worden over het schadebedrag, benoemen
zij samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van
de schade voor u en voor ons bindend vast.
6.2
De kosten van u en uw deskundige en van de eventuele
derde deskundige vergoeden wij als u gelijk krijgt en wij
een aanvullende vergoeding betalen.
Bij diefstal
6.3
Is uw oldtimer gestolen of vermist? Dan heeft u recht op
schadevergoeding vanaf 30 dagen na uw melding. U krijgt
een schadevergoeding:
- als u het eigendom van de oldtimer aan ons overdraagt;
en
- als u alle delen van:
- het kenteken- of registratiebewijs; en
- het overschrijvingsbewijs (als dat is afgegeven voor uw
oldtimer) en
- de sleutels

Page 16
381.90 01-11
16
van uw oldtimer aan ons geeft of aan een andere partij die
wij aanwijzen.
Wordt uw oldtimer teruggevonden en is het eigendom van
de oldtimer nog niet aan ons overgedragen? Dan
vergoeden wij de schade aan uw oldtimer die is ontstaan in
de tijd dat uw oldtimer gestolen was.
Wordt uw oldtimer teruggevonden en is het eigendom door
u al aan ons overgedragen en heeft u een vergoeding
ontvangen? Dan mag u uw oldtimer terugnemen. U moet
dan wel eerst de schadevergoeding die wij u betaald
hebben, aan ons terugbetalen. De schade aan uw oldtimer
die is ontstaan in de tijd dat uw oldtimer gestolen was, mag
u ervan aftrekken.
Total loss
6.4
Is uw oldtimer total loss? Dan vergoeden wij de schade
nadat u uw oldtimer (of de restanten daarvan) aan ons
overdraagt of aan een andere partij die wij aanwijzen.
U moet alle delen van het kenteken- of registratiebewijs en
het overschrijvingsbewijs (als die zijn afgegeven voor uw
oldtimer) en de sleutels van uw oldtimer aan ons geven of
aan een andere partij die wij aanwijzen.
De waarde van de restanten trekken wij van de
schadevergoeding af. Dat bedrag krijgt u rechtreeks van
het bedrijf dat uw oldtimer afvoert. Als u dit met onze
deskundige heeft afgesproken, kunt u de restanten ook
zelf houden. U krijgt dan geen vergoeding voor de
restanten.
Wij mogen, als wij schade vergoeden, de restanten altijd
verkopen aan anderen.
Reparatiekosten en schadebedrag
6.5
Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar
Nederlandse maatstaven.
Ruitbreuk
6.6
Bij ruitbreuk vergoeden wij de schade pas dat wij de
originele en definitieve reparatienota hebben ontvangen.
Noodreparatie
6.7
U heeft het recht om tot maximaal een bedrag van € 350,-
een noodreparatie aan de oldtimer te laten uitvoeren. U
moet dit ons dan zo snel mogelijk laten weten en ons de
gespecificeerde nota van de reparateur sturen.
Vermiste Auto Register (VAR)
6.8
Heeft u na vermissing van uw oldtimer met ons contact
opgenomen om de vermissing te melden?
Dan gaat u akkoord met opname van de gegevens van uw
oldtimer in het Vermiste Auto Register (VAR). Hierdoor
kunnen de door de overheid erkende particuliere
organisaties worden ingeschakeld om uw oldtimer beter te
kunnen opsporen. U kunt de vermissing van uw oldtimer
ook rechtstreeks melden bij SOS International.
7 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan
deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan heeft
u geen recht op hulp of vergoeding van schade en kosten.
Aangifte doen
7.1
Bij diefstal of verlies van uw oldtimer moet u direct aangifte
doen bij de politie in de plaats waar de schade plaatsvond.
Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen
bij de eerste mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs
van deze aangifte(n) moet u ons toesturen.
Overdracht eigendomsrecht en papieren
7.2
Na diefstal of total loss moet u de oldtimer (of de restanten
daarvan) aan ons overdragen of aan een andere partij die
wij aanwijzen. Ook moet u alle delen van het kenteken- of
registratiebewijs en het overschrijvingsbewijs (als die zijn
afgegeven voor de oldtimer) en de sleutels van de oldtimer
aan ons geven of aan een andere partij die wij aanwijzen.
Onderzoek voor reparatie
7.3
U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven om de
schade aan de oldtimer te onderzoeken. Ons onderzoek
moet plaatsvinden voordat u de oldtimer repareert of
vervangt.
8 BEGRIPPENLIJST
Afgesloten ruimte: een ruimte met muren en een dak die
met een goed slot is afgesloten. Zonder de sleutel van dit
slot kan niemand die ruimte binnengaan.
Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min een
bedrag voor veroudering of slijtage.
Diefstal oldtimer: De oldtimer kwijtraken door diefstal,
verduistering of oplichting.
Eigen gebrek: Een eigen gebrek is een ongunstige of
minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen
in oldtimers van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg
daarvan ontstaat van binnenuit schade aan de oldtimer of
onderdeel daarvan, met financieel nadeel voor u als
gevolg.
Gebeurtenis: Een voorval of een reeks van voorvallen die
met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.
Oldtimer: De oldtimer die op uw polisblad staat en
voorzien is van een geldig Nederlands kentekenbewijs. De
oldtimer is alleen bedoeld en ingericht voor recreatief
gebruik.
SCM Klasse 1: Dit is een geldig gecertificeerd elektrisch
beveiligingssysteem met minimaal twee automatisch
inschakelende blokkeringen, zonder detectie en geen
alarmering:
Er moet sprake zijn van minimaal twee blokkeringen (start-
motor + extra blokkering, niet de startmotoronderbreking).
Af-fabriek systemen voldoen ook aan deze eis als er
sprake is van een onderbreking op het motormanagement.
SCM Klasse 3: Dit is een geldig gecertificeerd elektrisch
beveiligingssysteem met minimaal twee automatisch
inschakelende blokkeringen, detectie en alarmering.
Er moet sprake zijn van:
- minimaal twee blokkeringen (startmotor + extra
blokkering, niet de startmotoronderbreking);
- omtrekdetectie en ruimtelijke detectie;
- hellingdetectie;
- akoestische signalering;
- optische signalering.

Page 17
381.90 01-11
17
Bijzondere Voorwaarden
All Risk Oldtimer
SCM Klasse 4: Dit is een geldig gecertificeerd elektrisch
beveiligingssysteem dat voldoet aan de eisen van SCM
voorschrift AA03 voor klasse 1, 2 of 3 én een
voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM
voorschrift TT03 voldoet: een systeem dat de positie van
uw oldtimer kan bepalen en dit kan doorgeven aan de
meldkamer.
Total loss: uw oldtimer is technisch niet meer in een staat
om veilig te gebruiken en reparatie is onmogelijk of
onverantwoord. Of het reparatiebedrag van uw oldtimer is
hoger dan de waarde van uw oldtimer op het moment van
de schade, min de waarde van de restanten.
Van buitenkomende onheilen: Dit zijn onverwachte en
onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de
kwaliteit van de oldtimer te maken hebben. Een van
buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand of
beschadiging.

Page 18
381.90 01-11
18

Page 19
381.90 01-11
19
Bijzondere Voorwaarden
Beperkt Casco Oldtimer
In de Bijzondere Voorwaarden Beperkt Casco Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Beperkt Casco
bij uw Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden
van onze Oldtimerverzekering.
De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.
INHOUDSOPGAVE
1 Wanneer is uw verzekering geldig?
19
2
Waarvoor bent u verzekerd?
19
Brand
19
Diefstal
19
Storm
19
Natuurgeweld
19
Dieren
19
Rellen
20
Luchtvaartuigen
20
Ruitbreuk
20
Aanvullende dekking
20
Helm en kleding
20
Diefstal preventiemateriaal
20
3
Wat krijgt u vergoed?
20
Vaststelling van de waarde van de oldtimer
20
Onverkrijgbare onderdelen
20
Vergoeding van de schade
20
Schade aan de helm en/of kleding of diefstal
20
van de helm en/of kleding
20
Geluidsapparatuur en accessoires
20
Vervoer gewonden
20
Diefstalpreventiemateriaal
20
Bewaking en vervoer
20
Berging en opruiming
21
4
Eigen risico
21
5
Wanneer krijgt u geen vergoeding?
21
Geen verplicht beveiligingssysteem
21
Slijtage
21
Sleutels en of kentekenbewijs in oldtimer
achtergelaten
21
Rijbevoegdheid
21
Oldtimer is in beslag genomen
21
Onvoldoende onderhoud
21
Onvoldoende zorg
21
Ondeskundige reparatie
21
Weersinvloeden
21
Niet voldoen aan verplichtingen
22
6
Hoe handelen wij uw schade af?
22
Schadebedrag
22
Bij diefstal
22
Total loss
22
Reparatiekosten en schadebedrag
22
Ruitbreuk
22
Noodreparatie
Vermiste Auto Register (VAR)
22
7
Wat zijn uw verplichtingen?
22
Aangifte doen
22
Overdracht eigendomsrecht en papieren
22
Onderzoek voor reparatie
22
8 Begrippenlijst
22
1 WANNEER IS UW VERZEKERING GELDIG?
1.1
U heeft gekozen voor het jaar- of zomertijdtarief. Dit staat
op uw polisblad.
1.2
Als u heeft gekozen voor het jaartarief, dan geldt de
dekking van uw verzekering het hele jaar door.
1.3
Als u heeft gekozen voor het zomertijdtarief, dan bent u in
de wintertijd uitsluitend verzekerd voor:
- Brand;
- Diefstal;
- Storm;
- Overstroming;
en;
- Kwaadwillige beschadiging.
2 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Brand
2.1
U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene
beschadiging van uw oldtimer door brand, blikseminslag,
ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een
eigen gebrek.
Deze dekking geldt niet als de genoemde oorzaken het
gevolg zijn van aanrijding en/of slippen, botsen of van de
weg raken.
Diefstal
2.2
U bent verzekerd voor diefstal, inbraak, verduistering,
oplichting en joyriding. Ook bent u verzekerd voor poging
tot diefstal, poging tot inbraak en joyriding.
Storm
2.3
U bent verzekerd voor beschadiging van uw oldtimer door
storm, en door storm vallende voorwerpen. Storm is
windkracht 7 of meer op de schaal van Beaufort.
Natuurgeweld
2.4
U bent verzekerd voor beschadiging van uw oldtimer door
overstroming,
vloedgolf,
hagel,
aardverschuiving,
vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente,
instorting en aardbeving.
Dieren
2.5
U bent verzekerd voor beschadiging van uw oldtimer door
een botsing met vogels of loslopende dieren. Uitsluitend de
schade aan de oldtimer ontstaan door de aanraking tussen
dier en oldtimer is verzekerd.

Page 20
381.90 01-11
20
Rellen
2.6
U bent verzekerd voor beschadiging van uw oldtimer door
rellen en opstootjes.
Luchtvaartuigen
2.7
U bent verzekerd voor beschadiging van uw oldtimer door
botsing met luchtvaartuigen, delen daarvan of voorwerpen
daaruit.
Ruitbreuk
2.8
U bent verzekerd voor het plotseling en onvoorzien breken
van de ruit of het zonnedak van uw oldtimer. Maar alleen
als er geen andere schade aan uw oldtimer is ontstaan
dan schade die is veroorzaakt door het breken van de ruit.
U bent niet verzekerd voor krassen op de ruit of het
zonnedak.
Aanvullende dekking
2.9
Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook de kosten
verzekerd van vervanging van een voor de buitenlandse
autosnelwegen voorgeschreven autosnelwegvignet.
2.10 Helm en kleding
Uw helm en/of kleding is alleen verzekerd als op uw
polisblad staat dat helm en kleding is meeverzekerd.
Beschadiging
2.11 U bent verzekerd voor beschadiging van uw helm en
kleding, of die van een medeverzekerde, door alle van
buitenkomende onheilen.
Diefstal
2.12 U bent verzekerd voor diefstal van de helm en kleding. Wij
vergoeden diefstal van de helm en kleding uit een gebouw
alleen als er sporen van braak zijn.
Diefstalpreventiemateriaal
2.13 Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd.
3 WAT KRIJGT U VERGOED?
Vaststelling van de waarde van de oldtimer
3.1
Wij stellen de waarde van de oldtimer vast zoals in het
onderstaande schema.
Moment van de
schade
Waarde van uw oldtimer
1e t/m 36e maand na
datum taxatierapport
de taxatiewaarde van de
oldtimer min de waarde van
de restanten, tot maximaal
het verzekerde bedrag
Na de 36e maand na
datum taxatierapport
de dagwaarde van uw
oldtimer min de waarde van
de restanten, tot maximaal
het verzekerde bedrag
Wilt u dat wij de schadevergoeding blijven baseren op de
taxatiewaarde? Dan moet u de oldtimer iedere 36
maanden opnieuw laten taxeren door een door ons
erkende deskundige. De taxatiekosten zijn voor uw
rekening.
Onverkrijgbare onderdelen
3.2
Voor onderdelen die niet of binnen redelijke termijn
verkrijgbaar zijn, vergoeden wij de marktwaarde van
verkrijgbare vervangende onderdelen.
Voor onderdelen die niet verkrijgbaar zijn vergoeden wij de
prijs van het opnieuw te maken onderdeel tot maximaal
twee keer de laatst bekende prijs van het onderdeel. Een
en ander ter beoordeling van een door ons ingeschakelde
deskundige.
Vergoeding van de schade
Diefstal
3.3
Is uw oldtimer gestolen? Dan vergoeden wij de waarde
zoals we die hebben vastgesteld volgens het schema
hiervoor.
Total loss
3.4
Kan uw oldtimer niet meer gerepareerd worden? Dan
vergoeden wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld
volgens het schema hiervoor min de waarde van de
restanten. Wij vergoeden nooit meer dan de verzekerde
waarde.
Schade
3.5
Is uw oldtimer beschadigd, maar niet total loss? Dan
vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u
binnen 6 maanden de schade aan uw oldtimer laat
repareren. Doet u dit niet, dan vergoeden wij de
reparatiekosten zonder BTW.
Eerdere beschadigingen
3.6
Bij de bepaling van de waarde mogen wij een bedrag
aftrekken voor eerdere beschadigingen die nog niet
gerepareerd zijn.
Schade aan de helm en/of kleding of diefstal van de
helm en/of kleding
3.7
Is uw helm en/of kleding beschadigd? Dan vergoeden wij
de reparatie of de vervanging van uw helm en/of kleding
tot maximaal de dagwaarde. De waarde van de restanten
trekken wij af van de vergoeding.
Bij diefstal van uw helm en/of kleding vergoeden wij de
dagwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag per
gebeurtenis.
Geluidsapparatuur en accessoires
3.8
Wij vergoeden na aftrek van het eigen risico maximaal
€ 500,- voor in de oldtimer vastgemaakte geluids-
apparatuur. De geluidsapparatuur hoeft niet tot de
standaarduitvoering te behoren, maar de waarde moet wel
zijn opgenomen in het verzekerd bedrag.
Vervoer gewonden
3.9
Wij vergoeden de herstelkosten van schade aan de
bekleding van de oldtimer als u personen die door een
ongeval gewond zijn geraakt kosteloos heeft vervoerd.
Diefstalpreventiemateriaal
3.10 Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of
gestolen?
Wij vergoeden maximaal:
- bij totaal verlies: de dagwaarde;
- bij beschadiging: de reparatiekosten tot maximaal de
dagwaarde.
Bewaking en vervoer
3.11 Wanneer er sprake is van een verzekerde gebeurtenis
vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor bewaking
en vervoer van de verzekerde oldtimer naar de dichtstbij-
zijnde reparateur die de schade kan repareren.

Page 21
381.90 01-11
21
Bijzondere Voorwaarden
Beperkt Casco Oldtimer
Deze vergoeding geldt alleen als er geen recht op
vergoeding is op basis van de rubriek Hulpverlening.
Berging en opruiming
3.12 Wanneer er sprake is van een verzekerde gebeurtenis
vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor berging
en opruiming van de verzekerde oldtimer.
4 EIGEN RISICO
4.1
Op uw polisblad staat dat u € 130,- eigen risico heeft. Dat
is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet
betalen. Dit trekken we af van de vergoeding.
Eigen risico
Ruitschade, bij herstel door
een herstelbedrijf dat met
ons samenwerkt
€ 65,-
Herstel van ruitschade
€ 0,-
Diefstal en poging tot
diefstal
€ 0,-
Alle overige schade
€ 130,-
5 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
5.1
U krijgt geen vergoeding voor diefstalschade als u niet
heeft voldaan aan de onderstaande diefstalpreventie-
eisen.
Geen verplicht beveiligingssysteem
Tot € 25.000,-
5.2
Bij een waarde van uw oldtimer tot € 25.000,- is het
aanwezig zijn van een beveiligingssysteem niet verplicht.
Vanaf € 25.000,- tot € 50.000,-
5.3 Bij een waarde van de oldtimer van € 25.000,- tot €
50.000,- verplichten wij een SCM 1 goedgekeurde
startblokkering. Als u de oldtimer altijd in uw garage stalt,
wanneer u deze niet gebruikt, is SCM 1 niet nodig. Als u
geen SCM 1 heeft of dat niet wilt laten inbouwen kunt u de
oldtimer ook goed beschermen met een SCM
goedgekeurde mechanische diefstalbeveiligingssysteem of
een startlock met geheime contactsleutel.
Vanaf € 50.000,- tot € 100.000,-
5.4 Bij een waarde van € 50.000,- tot € 100.000,- verplichten
wij een SCM 3 goedgekeurd alarmsysteem. Ook hier geldt
als u de oldtimer altijd in uw garage stalt, wanneer u deze
niet gebruikt, SCM 3 niet nodig is. Als u geen SCM 3 heeft
of dat niet wilt laten inbouwen, kunt u de oldtimer ook goed
beschermen met een SCM goedgekeurd mechanisch
diefstalbeveiligingssysteem. Een startlock met geheime
contactsleutel is geen goedgekeurd systeem en daarom
kan de kwaliteit niet door ons gegarandeerd worden. Voor
deze duurdere categorie oldtimer denken we dat een
startlock niet genoeg beschermt tegen diefstal.
Vanaf € 100.000,-
5.5 Bij een waarde vanaf € 100.000,- verplichten wij een SCM
4 goedgekeurde startblokkering met Track & Trace
systeem. Helemaal als u de oldtimer ook altijd in uw
garage stalt, wanneer u deze niet gebruikt.
Klassieke motorfiets
5.6 Uw klassieke motorfiets is buiten een afgesloten ruimte
alleen verzekerd voor diefstal als deze met een
goedgekeurd ART-motorslot is afgesloten.
Stalling
5.7 Bovengenoemde beveiligingen gelden ook als u de
oldtimer altijd in uw garage stalt, wanneer u deze niet
gebruikt.
Diefstal ondanks getroffen preventiemaatregel
5.8 Als u de maatregelen heeft getroffen die bij de waarde van
uw oldtimer past en uw oldtimer wordt toch gestolen, dan
komt het standaard eigen risico van € 130,- te vervallen.
Niet nakomen beveiligingsverplichting
5.9 Als u de bovengenoemde maatregelen niet heeft getroffen
bent u niet verzekerd tegen het diefstalrisico.
Slijtage
5.10 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door normaal
gebruik van de oldtimer. Zoals verroesting, slijtage,
verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en
chemische aantasting.
Sleutels en of kentekenbewijs in oldtimer
achtergelaten
5.11 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies door
diefstal, of joyriding, als u de sleutels en/of het
kentekenbewijs bij/in de oldtimer heeft achterlaten.
Rijbevoegdheid
5.12 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp of
rechtsbijstand als de schade ontstaat als de bestuurder
van uw oldtimer op het moment van de gebeurtenis:
- vanwege een wet niet bevoegd is om uw oldtimer te
besturen;
- de rijbevoegdheid is ontzegd vanwege een rechterlijke
uitspraak;
- geen geldig wettelijk rijbewijs heeft.
Oldtimer is in beslag genomen
5.13 Wij vergoeden geen schade die ontstaat omdat uw
oldtimer verbeurd verklaard is. Behalve als dit is gebeurd
door een aanrijding. Een oldtimer is verbeurd verklaard als
een rechter of overheid bepaalt dat de oldtimer, die om wat
voor reden dan ook in beslag is genomen, niet meer wordt
teruggeven.
Onvoldoende onderhoud
5.14 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als de
schade aan uw oldtimer ontstaat door onvoldoende
onderhoud of zorg van uw oldtimer.
Met onvoldoende onderhoud bedoelen wij dat uw oldtimer
in slechte staat verkeert, doordat u uw oldtimer of onder-
delen daarvan niet heeft (laten) onderhouden. Of doordat
het onderhoud te laat is uitgevoerd, of ondeskundig.
Weersinvloeden
5.15 Wij vergoeden geen schade door langzaam inwerkende
invloeden van milieu of weer. Zoals bijvoorbeeld roest,
rotting of lakverkleuring.

Page 22
381.90 01-11
22
Niet voldoen aan verplichtingen
5.16 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp als u
niet aan uw verplichtingen voldoet. U moet bijvoorbeeld
schade proberen te voorkomen of meewerken bij de
behandeling van een schade. Uw verplichtingen staan in
artikel 7.
6 HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?
Schadebedrag
6.1
Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag
u zelf een tweede deskundige kiezen, die overleg moet
hebben met onze deskundige. Als deze twee deskundigen
het niet eens worden over het schadebedrag, benoemen
zij samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van
de schade voor u en voor ons bindend vast.
6.2
De kosten van u en uw deskundige en van de eventuele
derde deskundige vergoeden wij als u gelijk krijgt en wij
een aanvullende vergoeding betalen.
Bij diefstal
6.3
Is uw oldtimer gestolen of vermist? Dan heeft u recht op
schadevergoeding vanaf 30 dagen na uw melding. U krijgt
een schadevergoeding:
- als u het eigendom van de oldtimer aan ons overdraagt;
en
- als u alle delen:
- het kenteken- of registratiebewijs; en
- het overschrijvingsbewijs (als die is afgegeven voor uw
oldtimer) en
- de sleutels
van uw oldtimer aan ons geeft of aan een andere partij die
wij aanwijzen.
Wordt uw oldtimer teruggevonden en is het eigendom van
de oldtimer nog niet aan ons overgedragen? Dan
vergoeden wij de schade aan uw oldtimer die is ontstaan in
de tijd dat uw oldtimer gestolen was.
Wordt uw oldtimer teruggevonden en is het eigendom door
u al aan ons overgedragen en heeft u een vergoeding
ontvangen? Dan mag u uw oldtimer terugnemen. U moet
dan wel eerst de schadevergoeding die wij u betaald
hebben, aan ons terugbetalen. De schade aan uw oldtimer
die is ontstaan in de tijd dat uw oldtimer gestolen was, mag
u ervan aftrekken.
Total loss
6.4
Is uw oldtimer total loss? Dan vergoeden wij de schade
nadat u uw oldtimer (of de restanten daarvan) aan ons
overdraagt of aan een andere partij die wij aanwijzen.
U moet alle delen van het kenteken- of registratiebewijs en
het overschrijvingsbewijs (als die zijn afgegeven voor uw
oldtimer) en de sleutels van uw oldtimer aan ons geven of
aan een andere partij die wij aanwijzen.
De waarde van de restanten trekken wij van de
schadevergoeding af. Dat bedrag krijgt u rechtreeks van
het bedrijf dat uw oldtimer afvoert. Als u dit met onze
deskundige heeft afgesproken, kunt u de restanten ook
zelf houden. U krijgt dan geen vergoeding voor de
restanten.
Wij mogen, als wij schade vergoeden, de restanten altijd
verkopen aan anderen.
Reparatiekosten en schadebedrag
6.5
Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar
Nederlandse maatstaven.
Ruitbreuk
6.6
Bij ruitbreuk vergoeden wij de schade pas dat wij de
originele en definitieve reparatienota hebben ontvangen.
Noodreparatie
6.7
U heeft het recht om tot maximaal een bedrag van € 350,-
een noodreparatie aan de oldtimer te laten uitvoeren. U
moet dit ons dan zo snel mogelijk laten weten en ons de
gespecificeerde nota van de reparateur sturen.
Vermiste Auto Register (VAR)
6.8
Heeft u na vermissing van uw oldtimer met ons contact
opgenomen om de vermissing te melden?
U gaat dan akkoord met opname van de gegevens van uw
oldtimer in het Vermiste Auto Register (VAR). Hierdoor
kunnen de door de overheid erkende particuliere
organisaties worden ingeschakeld om uw oldtimer beter te
kunnen opsporen. U kunt de vermissing van uw oldtimer
ook rechtstreeks melden bij SOS International.
7 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan
deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan heeft
u geen recht op hulp of vergoeding van schade en kosten.
Aangifte doen
7.1
Bij diefstal of verlies van uw oldtimer moet u direct aangifte
doen bij de politie in de plaats waar de schade plaatsvond.
Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen
bij de eerste mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs
van deze aangifte(n) moet u ons toesturen.
Overdracht eigendomsrecht en papieren
7.2
Na diefstal of total loss moet u de oldtimer (of de restanten
daarvan) aan ons overdragen of aan een andere partij die
wij aanwijzen. Ook moet u alle delen van het kenteken- of
registratiebewijs en het overschrijvingsbewijs (als die zijn
afgegeven voor de oldtimer) en de sleutels van de oldtimer
aan ons geven of aan een andere partij die wij aanwijzen.
Onderzoek voor reparatie
7.3
U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven om de
schade aan de oldtimer te onderzoeken. Ons onderzoek
moet plaatsvinden voordat u de oldtimer repareert of
vervangt.
8 BEGRIPPENLIJST
Afgesloten ruimte: een ruimte met muren en een dak die
met een goed slot is afgesloten. Zonder de sleutel van dit
slot kan niemand die ruimte binnengaan.
Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min een
bedrag voor veroudering of slijtage.
Diefstal oldtimer: De oldtimer kwijtraken door diefstal,
verduistering of oplichting.

Page 23
381.90 01-11
23
Bijzondere Voorwaarden
Beperkt Casco Oldtimer
Eigen gebrek: Een eigen gebrek is een ongunstige of
minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen
in oldtimers van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg
daarvan ontstaat van binnenuit schade aan de oldtimer of
onderdeel daarvan, met financieel nadeel voor u als
gevolg.
Gebeurtenis: Een voorval of een reeks van voorvallen die
met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.
Oldtimer: De oldtimer die op uw polisblad staat en
voorzien is van een geldig Nederlands kentekenbewijs. De
oldtimer is alleen bedoeld en ingericht voor recreatief
gebruik.
SCM Klasse 1: Dit is een geldig gecertificeerd elektrisch
beveiligingssysteem met minimaal twee automatisch
inschakelende blokkeringen, zonder detectie en geen
alarmering.
Er moet sprake zijn van minimaal twee blokkeringen
(startmotor + extra blokkering, niet de startmotoronder-
breking).
Af-fabriek systemen voldoen ook aan deze eis als er
sprake is van een onderbreking op het motormanagement.
SCM Klasse 3: Dit is een geldig gecertificeerd elektrisch
beveiligingssysteem met minimaal twee automatisch
inschakelende blokkeringen, detectie en alarmering.
Er moet sprake zijn van:
- minimaal twee blokkeringen (startmotor + extra
blokkering, niet de startmotoronderbreking).
- omtrekdetectie en ruimtelijke detectie;
- hellingdetectie
- akoestische signalering
- optische signalering
SCM Klasse 4: Dit is een geldig gecertificeerd elektrisch
beveiligingssysteem dat voldoet aan de eisen van SCM
voorschrift AA03 voor klasse 1, 2 of 3 én een
voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM
voorschrift TT03 voldoet: een systeem dat de positie van
uw oldtimer kan bepalen en dit kan doorgeven aan de
meldkamer.
Total loss: uw oldtimer is technisch niet meer in een staat
om veilig te gebruiken en reparatie is onmogelijk of
onverantwoord. Of het reparatiebedrag van uw oldtimer is
hoger dan de waarde van uw oldtimer op het moment van
de schade, min de waarde van de restanten.
Van buitenkomende onheilen: Dit zijn onverwachte en
onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de
kwaliteit van de oldtimer te maken hebben. Een van
buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand of
beschadiging.

Page 24
381.90 01-11
24

Page 25
381.90 01-11
25
Bijzondere Voorwaarden
Rechtsbijstand Oldtimer
In de Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Rechtsbijstand
bij uw Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden
van onze Oldtimerverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor
heeft betaald.
Wij hebben voor deze verzekering een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
DAS is de uitvoerder en verleent rechtsbijstand.
INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
25
2
Waarvoor bent u verzekerd?
25
Juridische meningsverschillen
25
3
Waar bent u verzekerd?
25
4
Wat krijgt u vergoed?
26
Rechtsbijstand in natura
26
Kosten
26
Externe kosten
26
Waarborgsom
26
Te laag financieel belang
26
5
Wanneer krijgt u geen rechtsbijstand?
26
Wachttijd
26
Premie niet betaald
26
Fiscale geschillen
26
Geschillen rond exploitatie
26
Te late melding van het meningsverschil
26
Opzet
26
Meningsverschil met DAS
26
Onbevoegd besturen
26
Instaan voor anderen of vorderingen van anderen
26
Door u gepleegde onrechtmatige daad
26
Natuurramp, molest, sabotage, atoomkernreacties 26
6
Hoe handelen wij uw schade af?
27
DAS
27
Verlenen van rechtsbijstand
27
Belangenconflict
27
Geschillenregeling
27
Aansprakelijkheid
27
Klachtenregeling rechtsbijstandverlening
28
7
Wat zijn uw verplichtingen?
28
Schade melden
28
Medewerking verlenen
28
8 Begrippenlijst
28
1 WIE ZIJN ER VERZEKERD?
1.1
Verzekerd zijn:
- u als verzekeringnemer;
- de door u gemachtigde bestuurder of passagier van de
op de oldtimerverzekering verzekerde oldtimer;
- uw nabestaanden, als u overlijdt door een gebeurtenis
waarvoor u op deze rechtsbijstandverzekering verzekerd
bent. De rechtsbijstand bestaat dan uit het opeisen van
een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud en
de begrafeniskosten, zoals genoemd in art. 6:108 van
het burgerlijk wetboek.
2 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Juridische meningsverschillen
2.1
U bent als particulier verzekerd voor rechtsbijstand bij
juridische meningsverschillen. Dus niet als het
meningsverschil te maken heeft met het bedrijfsmatig
exploiteren van de verzekerde oldtimer.
Deze meningsverschillen moeten zijn voortgekomen uit
een gebeurtenis die verband houdt met:
- deelname aan het wegverkeer met de op de
Oldtimerverzekering verzekerde oldtimer;
- het bezit, onderhoud of vervanging van de op de
Oldtimerverzekering verzekerde oldtimer.
2.2
U heeft alleen recht op rechtsbijstand als de gebeurtenis,
het juridisch meningsverschil en de daaruit voortkomende
eigen behoefte aan rechtsbijstand:
- zich voordoen tijdens de looptijd van de verzekering; en
- bij de aanvang van de dekking van de verzekering door
u redelijkerwijs niet kon worden voorzien.
2.3
Heeft de gebeurtenis waardoor het juridische
meningsverschil ontstaan is, plaatsgevonden voor de
looptijd van de verzekering? En u was niet van die
gebeurtenis op de hoogte, of kon daarvan niet op de
hoogte zijn? Dan kunt u toch rechtsbijstand krijgen. DAS
kan u vragen aan te tonen dat u niet van de gebeurtenis op
de hoogte was of kon zijn.
2.4
Meerdere juridische meningsverschillen die voortkomen uit
één gebeurtenis worden gezien als één juridisch
meningsverschil.
2.5
Als u een meningsverschil heeft rond een contract kunt u
alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang
van de zaak minimaal € 125,- is.
3 WAAR BENT U VERZEKERD?
3.1
U bent in het verzekeringsgebied van uw oldtimer-
verzekering verzekerd voor juridische meningsverschillen
over:
- aan u toegebrachte schade
- in een tegen u aangespannen strafzaak
- een sleep- of reparatie overeenkomst
U bent in Nederland verzekerd voor alle overige juridische
meningsverschillen.

Page 26
381.90 01-11
26
Voor alle gevallen geldt dat u alleen verzekerd bent als de
rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht
van dat land van toepassing is.
4 WAT KRIJGT U VERGOED?
Rechtsbijstand in natura
4.1
U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u
hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de
deskundigen van DAS.
Kosten deskundigen DAS
4.2
De kosten van de deskundigen van DAS worden volledig
vergoed.
Externe kosten
4.3
DAS vergoedt tot maximaal € 25.000,- per juridisch
meningsverschil de volgende externe kosten:
- de kosten van de externe deskundigen die DAS
inschakelt;
- de kosten van getuigen die u van de rechter moet
betalen;
- uw deel van de kosten voor de mediator die DAS
inschakelt;
- de proceskosten die u moet betalen;
- de noodzakelijke reis- en verblijfkosten die u in overleg
met DAS maakt, omdat een buitenlandse rechter eist dat
u persoonlijk aanwezig bent of als de ingeschakelde
advocaat uw aanwezigheid dringend wenst;
- de kosten die te maken hebben met de ten
uitvoerlegging van een vonnis.
Waarborgsom
4.4
U bent verzekerd tot maximaal € 12.500,- voor het
voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw
vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, waaronder uw
rijbewijs of om een beslag op uw spullen op te heffen.
Dit voorschot moet zo spoedig mogelijk doch in ieder geval
binnen 1 jaar, terugbetaald worden aan DAS.
Onvermogen andere partij om te betalen bij verhaal
4.5
Lukt het niet schade aan de oldtimer te verhalen op de
andere partij omdat deze niet kan betalen? Dan vergoedt
DAS deze schade tot maximaal € 750,- als de schade
minimaal € 125,- bedraagt en het gevolg is van een
onrechtmatige daad.
Te laag financieel belang
4.6
Is het belang van de zaak niet groot genoeg om (nog)
kosten van rechtsbijstand te maken? Dan verleent DAS
geen rechtsbijstand (meer). U krijgt dan een bedrag dat
gelijk is aan het belang van de zaak.
5 WANNEER KRIJGT U GEEN RECHTSBIJSTAND?
Wachttijd
5.1
Heeft u de rechtsbijstanddekking pas afgesloten?
Dan moet u rekening houden met een wachttijd. DAS
verleent geen rechtsbijstand als het juridische menings-
verschil speelt binnen drie maanden na de ingangsdatum
van deze dekking.
5.2
In twee situaties heeft u geen wachttijd en kunt u dus direct
rechtsbijstand krijgen:
- als de rechtsbijstanddekking direct aansluit op een
vergelijkbare verzekering waarmee u hetzelfde recht op
rechtsbijstand had;
- als u bij het afsluiten van de rechtsbijstanddekking niet
kon voorzien dat dit juridisch meningsverschil zou
ontstaan. DAS kan u vragen dit aan te tonen.
Premie niet betaald
5.3
U krijgt geen rechtsbijstand als u de premie niet heeft
betaald.
Fiscale geschillen
5.4
Voor geschillen met de belastingdienst over heffingen,
retributies, invoerrechten en dergelijke krijgt u geen
rechtsbijstand.
Geschillen rond exploitatie
5.5
Houdt het juridisch meningsverschil verband met het
exploiteren van de oldtimer, zoals verhuur, les, etc? Dan
krijgt u geen rechtsbijstand.
Te late melding van het meningsverschil
5.6
Als u het meningsverschil zo laat bij DAS meldt dat DAS
meer kosten of inspanningen moet maken om
rechtsbijstand te kunnen verlenen, dan heeft u het recht op
rechtsbijstand verspeeld.
Als u het meningsverschil meer dan 12 maanden na het
ontstaan van het geschil meldt bij DAS, dan verleent DAS
geen rechtsbijstand meer.
Opzet
5.7
Vertelt u niet de waarheid? Bent u niet volledig over een
schade, een ongeval of een gebeurtenis? Of pleegt u
fraude? Dan krijgt u geen rechtsbijstand. Ook niet als een
ander dit voor u doet.
5.8
U krijgt geen rechtsbijstand als u met opzet iets heeft
gedaan, heeft nagelaten, of heeft geaccepteerd met de
bedoeling om rechtsbijstand te krijgen of voordeel te halen.
Meningsverschil met DAS
5.9
Heeft u een juridisch meningsverschil met DAS? Of gaat
het juridisch meningsverschil over de uitleg of uitvoering
van deze voorwaarden? Dan verleent DAS geen
rechtsbijstand. Krijgt u gelijk in een onherroepelijk vonnis,
dan vergoedt DAS de redelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand alsnog.
Onbevoegd besturen
5.10 Houdt het juridisch meningsverschil verband met het
onbevoegd besturen van de oldtimer? Dan krijgt u geen
rechtsbijstand, behalve:
- als de strafzaak niet gaat om het onbevoegd besturen; of
- als u niet wist en redelijkerwijs ook niet kon weten dat de
bestuurder niet bevoegd was om de verzekerde oldtimer
te besturen.
Instaan voor anderen of vorderingen van anderen
5.11 U krijgt geen rechtsbijstand bij juridische menings-
verschillen die zijn ontstaan doordat u instaat voor
verplichtingen van anderen of doordat een vordering of
verplichting van een ander op u is overgegaan.
Door u gepleegde onrechtmatige daad
5.12 U krijgt geen rechtsbijstand als u zich wilt verweren omdat
iemand u aansprakelijk stelt voor de schade die u hebt
toegebracht door onrechtmatig te handelen.
Natuurramp, molest, sabotage, atoomkernreacties
5.13 U krijgt geen rechtsbijstand bij rechtsproblemen die een
gevolg zijn van een natuurramp, molest of sabotage.

Page 27
381.90 01-11
27
Bijzondere Voorwaarden
Rechtsbijstand Oldtimer
5.14 U krijgt geen rechtsbijstand bij rechtsproblemen die zijn
ontstaan door atoomkernreacties. Er zijn 2 uitzonderingen:
- als de atoomkernreacties te maken hebben met
radioactieve nucliden (een nuclide is een atoomsoort)
buiten een kerninstallatie. En als deze nucliden bestemd
zijn voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, onderwijskundige of wetenschappelijke
doelen of niet-militaire beveiligingsdoelen;
- als de overheid een vergunning heeft gegeven voor het
maken, gebruiken, opslaan en zich ontdoen van
radioactieve stoffen.
U krijgt alleen een vergoeding als er volgens de wet
niemand anders voor de schade aansprakelijk is. Dat staat
in de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979 - 225). Onder kerninstallatie verstaan we een
kerninstallatie in de zin van deze wet of aan boord van een
schip.
6 HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?
DAS
6.1
Wij hebben voor deze verzekering een overeenkomst
gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij N.V..
DAS is de uitvoerder en verleent rechtsbijstand. U krijgt
rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening
krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen
van DAS.
Verlenen van rechtsbijstand
Haalbaarheid
6.2
DAS informeert u over de haalbaarheid van uw zaak en
overlegt met u over de aanpak. DAS kan ook besluiten de
verlening van rechtsbijstand (voor een deel) over te dragen
aan een deskundige die niet bij DAS werkt. Zo iemand
noemen we een externe deskundige. U machtigt DAS om
opdrachten namens u te geven.
6.3
Is er geen redelijke kans (meer) om het gewenste resultaat
te bereiken? Dan verleent DAS geen rechtsbijstand
(meer).
Andere betrokkenen
6.4
Zijn er behalve u ook andere betrokkenen die actie (willen)
voeren? Dan zijn er naar keuze van DAS 3 mogelijkheden:
- een deskundige van DAS verleent rechtsbijstand;
- DAS schakelt één externe deskundige in die aan alle
betrokkenen samen rechtsbijstand verleent; of
- DAS vergoedt uw evenredige deel in de totale
rechtsbijstandkosten van alle betrokkenen.
DAS of advocaat verleent rechtsbijstand
6.5
DAS verleent zelf rechtsbijstand of besteedt dit uit aan een
advocaat, naar keuze van DAS. In de volgende gevallen
mag u zelf één advocaat kiezen:
- als bijstand door een advocaat in een gerechtelijke of
administratieve procedure verplicht is;
- als er sprake is van een belangenconflict. Zie hiervoor
artikel 6.8.
6.6
Dient uw zaak in Nederland, dan kunt u alleen een
advocaat kiezen die in Nederland is ingeschreven of
kantoor houdt. Dient uw zaak in het buitenland, dan moet
de advocaat bij het gerecht in dat land zijn ingeschreven.
In alle andere gevallen kiest DAS de advocaat.
Belangenconflict
6.7
Het komt voor dat beide partijen in een juridisch
meningsverschil recht hebben op rechtsbijstand door DAS.
Dan is er een belangenconflict. Wat er dan gebeurt, hangt
af van de situatie:
- is het een meningsverschil tussen u en een van de
andere verzekerden op dezelfde verzekering? Dan krijgt
alleen u rechtsbijstand van DAS;
- is het een meningsverschil tussen 2 andere verzekerden
op dezelfde verzekering? Dan geeft DAS alleen
rechtsbijstand aan de verzekerde die u aanwijst;
- is het een meningsverschil tussen 2 verzekerden op 2
verschillende verzekeringen? Dan hebben beide
verzekerden recht op rechtsbijstand door een advocaat
naar eigen keuze.
Geschillenregeling
6.8
Bent u het niet eens met DAS over de haalbaarheid van
uw zaak? Of over de manier waarop DAS uw zaak
behandelt? Dan kunt u DAS schriftelijk vragen om dit
verschil van mening voor te leggen aan een advocaat naar
uw keuze.
Deze advocaat krijgt alle informatie en stukken over het
verschil van mening. Ook kan hij u vragen naar uw
standpunt. Vervolgens geeft de advocaat zijn oordeel. Aan
dit oordeel moet DAS zich houden. DAS betaalt de kosten
van de advocaat. Deze kosten staan los van het
maximumbedrag waarvoor u verzekerd bent.
6.9
Bent u het niet eens met het oordeel van de advocaat, dan
kunt u de behandeling van uw zaak voor eigen rekening en
risico voortzetten. Krijgt u in een onherroepelijk vonnis
helemaal of voor een deel gelijk, dan vergoedt DAS alsnog
de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand tot
maximaal het bedrag waarvoor u verzekerd bent .
6.10 Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe
deskundige, mag dat niet de advocaat zijn die het oordeel
heeft gegeven en ook niet een kantoorgenoot van die
advocaat.
6.11 Het recht om een verschil van mening voor te leggen aan
een rechter verjaart 1 jaar nadat DAS haar standpunt
schriftelijk aan u bekendmaakte.
6.12 Deze geschillenregeling geldt niet voor juridische
meningsverschillen die u hebt met een advocaat of met
een externe deskundige.
Aansprakelijkheid
6.13 Deskundigen van DAS zijn aansprakelijk voor schade die
zij maken door het verlenen van rechtsbijstand tot het
bedrag dat in hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering
staat. Een kopie van de verzekering met de voorwaarden
kunt u inzien bij DAS.

Page 28
381.90 01-11
28
6.14 Wij en DAS zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat
door het werk van een externe deskundige die DAS heeft
ingeschakeld.
Klachtenregeling rechtsbijstandverlening
6.15 Als u een klacht heeft over de wijze van verlening van
rechtsbijstand door DAS kunt een klacht indienen bij DAS
(Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam).
Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg dan
uw klacht voor aan de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509
AG Den Haag. Of bel: 0900-355 22 48. Doe dit binnen drie
maanden nadat u een definitieve reactie van DAS heeft
gekregen.
Als u geen gebruik wilt maken van deze klachten-
behandelingsmogelijkheden, kunt u het geschil voorleggen
aan de bevoegde rechter.
7 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?
Schade melden
7.1
U vraagt DAS zo snel mogelijk na de gebeurtenis om
rechtsbijstand. Het telefoonnummer vindt u op het
polisblad. Doet u dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen
hebben voor het verlenen van rechtsbijstand. Bij een
melding na 12 maanden krijgt u sowieso geen
rechtsbijstand meer.
Medewerking verlenen
7.2
Wij vragen u om mee te werken. Dus:
- u volgt aanwijzingen van DAS en de deskundigen die zij
hebben ingeschakeld op;
- u verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling
van de schade en onderzoeken;
- u machtigt DAS om alle stukken over uw zaak te
bekijken;
- u toont de omvang van het juridisch meningsverschil en
het (financieel) belang aan als DAS dat van u vraagt;
- u werkt mee in een strafzaak als DAS dat van u vraagt;
- u verleent alle medewerking (of draagt uw rechten op
DAS over) om de gemaakte kosten op derden te
verhalen;
- u doet niets wat onze belangen schaadt;
- u doet alles wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te
voorkomen of te verminderen.
7.3
Als u geld ontvangt voor kosten die DAS u heeft
voorgeschoten, dan betaalt u dit na ontvangst terug aan
DAS. Dat geldt ook voor proceskosten die u volgens een
onherroepelijk vonnis ontvangt en buitengerechtelijke
kosten die aan u worden betaald.
7.4
DAS kan u vragen aan te tonen dat er een juridisch
meningsverschil is. U moet dan een deskundige een
rapport laten maken waaruit blijkt wat de feitelijke gevolgen
van de gebeurtenis zijn, wat de oorzaak is en wie de
veroorzaker is van het juridisch meningsverschil. Heeft u
na dit rapport recht op rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS
uiteraard de kosten van het rapport.
8 BEGRIPPENLIJST
DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekering-
maatschappij N.V.
Gebeurtenis: De gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen
die redelijkerwijs moet worden gezien als de oorzaak van
het juridisch meningsverschil.
Molest:
- binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige
handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat;
- burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere
inwoners van een zelfde staat;
- gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen
elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of
militaire machtsmiddelen, en ook een gewapend
optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
- muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging
van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen
het gezag waaronder zij gesteld zijn;
- oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag.
Rechtsbijstand: Het behartigen van uw juridische
belangen wanneer u een juridisch meningsverschil heeft
met één of meerdere andere partijen. Wij doen dat
bijvoorbeeld door:
- u te adviseren over uw rechtspositie en de haalbaarheid
van uw zaak;
- u te verdedigen bij (strafrechtelijke) vorderingen;
- namens u verzoekschriften en bezwaarschriften in te
dienen en te verdedigen;
- beschikkingen of rechterlijke uitspraken uitvoeren;
- de kosten van rechtsbijstand te vergoeden of voor te
schieten.

Page 29
381.90 01-11
29
Bijzondere Voorwaarden
Ongevallenverzekering
in- en opzittenden Oldtimer
In de Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een
dekking voor Ongevallen in- en opzittendenverzekering bij uw Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op
onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze Oldtimerverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen
geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.
INHOUDSOPGAVE
1
Waarvoor bent u verzekerd?
29
Aantal verzekerden
29
2
Wat krijgt u uitgekeerd?
29
Blijvende invaliditeit
29
De hoogte van de uitkering
29
Uitkeringstabel
30
Overlijden
30
3
Hoe handelen wij uw schade af?
30
Vaststelling van de invaliditeit
30
4
Hoe betalen wij uit bij overlijden?
31
De wettige erfgenamen
31
De begunstigde
31
5
Wanneer krijgt u geen vergoeding?
31
Negeren van verbod of waarschuwing
31
Verhuur zonder chauffeur
31
6
Wat zijn uw verplichtingen?
31
Wijzigingen doorgeven
31
Schade melden
31
Medewerking verlenen
31
7
Begrippenlijst
31
1 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Aantal verzekerden
1.1
Als tijdens het ongeval het aantal personen in of op de
oldtimer groter is dan het aantal verzekerde in-/opzittenden
zoals op het polisblad staat, blijft de verzekering van
kracht. De uitkering per persoon wordt verminderd in
verhouding tot het op het polisblad vermelde aantal
verzekerden en het werkelijke aantal in-/opzittenden.
1.2
U of een medeverzekerde bent/is verzekerd voor blijvende
invaliditeit en overlijden door een ongeval.
1.3
Onder een ongeval verstaan wij een gebeurtenis waarbij u
of een medeverzekerde letsel oploopt door plotseling
geweld van buitenaf. Een arts moet het letsel vaststellen.
1.4
Onder een ongeval verstaan wij ook de volgende
gebeurtenissen:
- u of een medeverzekerde krijgt ongewild een stof of
voorwerp binnen waardoor u of een medeverzekerde
inwendig letsel of een vergiftiging oploopt. Allergenen of
ziektekiemen horen niet bij de stoffen die wij bedoelen;
- u of een medeverzekerde wordt besmet of vergiftigd
door een onvrijwillige val in water of op een andere
vloeibare stof, of in een vaste stof.
- u of een medeverzekerde loopt letsel op door bevriezing,
verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, of
elektrische ontladingen;
- u of een medeverzekerde loopt letsel op door
bijvoorbeeld verhongering, uitdroging, uitputting en
zonnebrand veroorzaakt door geïsoleerd raken als
gevolg van een ramp;
- u of een medeverzekerde loopt letsel op door plotseling
ontstane verstuiking, ontwrichting en spierscheuring,
waarvan de aard en de plaats geneeskundig zijn vast te
stellen;
- u of een medeverzekerde krijgt complicaties of uw letsel
verergert door de eerste hulp die u of een medever-
zekerde krijgt na het ongeval, of door een noodzakelijke
behandeling die u of een medeverzekerde na het
ongeval krijgt (op voorschrift) van een bevoegde arts;
- u of een medeverzekerde krijgt een wondinfectie of
bloedvergiftiging door letsel dat u of een
medeverzekerde oploopt tijdens het ongeval;
- u of een medeverzekerde wordt besmet met HIV door
een bloedtransfusie of een injectie met een besmette
naald tijdens een behandeling die wordt voorge-
schreven en uitgevoerd door een bevoegde arts of
verpleegkundige. En dit gebeurt in een door de
bevoegde instanties erkend ziekenhuis.
- u of een medeverzekerde loopt letsel op het whiplash-
trauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom
volgens de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVN).
- u of een medeverzekerde wordt getroffen door een
ongeval bij rechtmatige zelfverdediging of (poging tot)
het redden van mensen, dieren, geld of zaken.
2 WAT KRIJGT U UITGEKEERD?
Blijvende invaliditeit
2.1
Wordt u of een medeverzekerde door een ongeval blijvend
invalide? En komt dat direct en alleen door dit ongeval?
Dan krijgt u of een medeverzekerde een uitkering voor
blijvende invaliditeit. Als er sprake is van een of meerdere
verschillende achtereenvolgende ongevallen die u of een
medeverzekerde overkomen zal in totaal nooit meer
worden uitgekeerd dan de op het polisblad vermelde
verzekerde som.
De hoogte van de uitkering
2.2
Hoeveel u of een medeverzekerde uitgekeerd krijgt, hangt
af van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit dat
op uw polisblad staat. En van welk letsel u heeft.
In het volgende overzicht ziet u hoeveel wij uitkeren bij
welk soort letsel. Daarbij gaan wij ervan uit dat u of een
medeverzekerde organen of lichaamsdelen helemaal
verliest, of dat u of een medeverzekerde ze niet meer kunt
gebruiken.

Page 30
381.90 01-11
30
2.3 Uitkeringstabel
Welk letsel heeft u of een
medeverzekerde?
Hoeveel procent
van het verzekerde
bedrag krijgt u?
Ongeneeslijke totale krankzin-
nigheid, of ongeneeslijke totale
psychische storing door hersen-
letsel
100%
Verlies van het totale gezichts-
vermogen aan beide ogen.
100%
Verlies van het totale gezichts-
vermogen aan één oog
30%
Verlies van het totale gezichts
vermogen aan één oog als u
eerder van ons een uitkering
heeft gekregen voor verlies van
het totale gezichtsvermogen van
uw andere oog
70%
Verlies van het totale gehoor
aan beide oren
50%
Verlies van het totale gehoor
aan één oor
20%
Verlies van het totale gehoor
aan één oor als u eerder van
ons een uitkering heeft gekregen
voor verlies van het totale
gehoor aan uw andere oor
30%
Verlies van het totale spraak-
vermogen
50%
Verlies van een long
25%
Verlies van een arm tot in het
schoudergewricht
75%
Verlies van een arm tot in of
boven het ellebooggewricht
70%
Verlies van een hand of arm
beneden het ellebooggewricht.
65%
Verlies van een duim
25%
Verlies van een wijsvinger.
15%
Verlies van een middelvinger
12%
Verlies van een ringvinger of
een pink
10%
Verlies van alle vingers van een
hand
65%
Verlies van een been tot in
het heupgewricht
75%
Verlies van een been tot in
of boven het kniegewricht
50%
Verlies van een voet of been
beneden het kniegewricht
50%
Verlies van een grote teen
10%
Verlies van een van uw andere
tenen
5%
Verlies van uw totale natuurlijke
gebit
20%
Verlies van de reuk of de smaak. 5%
2.4
Verliest u of een medeverzekerde een orgaan of
lichaamsdeel of het gebruiksvermogen ervan gedeeltelijk?
Dan krijgt u of een medeverzekerde een deel van het
percentage uitgekeerd. Wij houden daarbij de verhouding
aan van het gedeeltelijke verlies tot het totale verlies.
2.5
Wordt u of een medeverzekerde blijvend invalide door een
ongeval, maar staat het letsel niet in het overzicht? Dan
beoordelen wij hoe invalide u bent. En welke uitkering u of
een medeverzekerde krijgt.
2.6
Bent u of een medeverzekerde al blijvend invalide? En
verergert dat door een ongeval? Dan kijken wij naar hoe
invalide u of een medeverzekerde was vóór het ongeval en
hoe invalide u of een medeverzekerde bent/is ná het
ongeval. Wij gaan uit van de uitkering die u zou krijgen ná
het ongeval. En trekken daarvan een bedrag af voor uw
invaliditeit van vóór het ongeval.
2.7
Verliest u of een medeverzekerde een deel van het
blijvende natuurlijke gebit? En kunt u of een
medeverzekerde dus sommige tanden of kiezen nog wel
gebruiken? Dan krijgt u of een medeverzekerde een deel
van het percentage uitgekeerd. Bij de berekening van uw
uitkering gaan wij er dan vanuit dat u of een
medeverzekerde 32 tanden en kiezen van zichzelf had.
2.8
Wordt u of een medeverzekerde besmet met HIV? Door
een bloedtransfusie of door een injectie met een besmette
naald? En tijdens een behandeling die wordt
voorgeschreven en uitgevoerd door een bevoegde arts of
verpleegkundige? En gebeurt dat bovendien in een door
de bevoegde instanties erkend ziekenhuis? Dan krijgt u
eenmalig een uitkering van € 5.000.-
2.9
Bij vaststelling van het post-whiplashsyndroom volgensde
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
doen wij een eenmalige uitkering van maximaal 5% van de
verzekerde som voor blijvende invaliditeit.
Overlijden
2.10 Als u overlijdt door een ongeval keren wij het verzekerde
bedrag voor overlijden dat op uw polisblad staat.
3 HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?
Vaststelling van de invaliditeit
3.1
Om vast te stellen hoe blijvend invalide u of een
medeverzekerde bent/is, gebruiken wij de laatst
gepubliceerde ‘Guides to the Evaluation of Permanent
Impairment' richtlijnen van de American Medical
Association (AMA-guide). Aangevuld met die van de
Nederlandse specialistenvereniging. Wij houden hierbij
geen rekening met wat de blijvende invaliditeit betekent
voor uw (toekomstige) beroep of uw (toekomstige)
bezigheden.
Wij stellen pas vast hoe blijvend invalide u bent als u niet
verder kunt genezen. Dus op het moment dat uw toestand
niet meer verandert. Als dit binnen 24 maanden na de
melding van het ongeval nog niet het geval is, dan kunnen
wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.
Als u of een medeverzekerde voor de vaststelling van de
blijvende invaliditeit door een andere oorzaak dan het
ongeval overlijdt, dan blijft het recht op uitkering bestaan.
De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op
grond van medische rapporten verwachte definitieve graad
van blijvende invaliditeit.

Page 31
381.90 01-11
31
Bijzondere Voorwaarden
Ongevallenverzekering
in- en opzittenden Oldtimer
4 HOE BETALEN WIJ UIT BIJ OVERLIJDEN?
De wettige erfgenamen
4.1
Als u of een medeverzekerde door het ongeval overlijdt,
betalen wij de wettige erfgenamen het verzekerde bedrag
voor overlijden dat op uw polisblad staat. Heeft u of een
medeverzekerde al een uitkering voor blijvende invaliditeit
gekregen voor hetzelfde ongeval? Dan trekken wij die
uitkering af van de uitkering die de wettige erfgenamen
ontvangen door uw overlijden. Is deze invaliditeitsuitkering
hoger dan de uitkering die uw erfgenamen nu ontvangen?
Dan hoeven de erfgenamen niets terug te betalen.
De begunstigde
4.2
Een uitkering bij het overlijden van u of een mede-
verzekerde kan worden uitbetaald aan een begunstigde,
voor zover dat mag volgens de wet. U kunt meer dan 1
begunstigde benoemen. De overheid kan geen
begunstigde zijn.
Verdubbelen wij de uitkering doordat u en uw verzekerde
partner allebei overlijden door hetzelfde ongeval? Of
doordat u en uw verzekerde partner allebei overlijden
binnen 12 maanden na elkaar door verschillende on-
gevallen? En laat u minstens één verzekerd kind achter?
Dan betalen wij die uitkering nooit aan een begunstigde.
Die uitkering betalen wij alleen aan uw kind(eren).
5 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
Negeren van verbod of waarschuwing
5.1
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp voor
schade die ontstaat tijdens het beoefenen van activiteiten
waarbij u of een andere verzekerde met opzet een verbod
of waarschuwing negeert. Of als deze activiteiten een te
hoog risico met zich meebrengen.
Verhuur zonder chauffeur
5.2
Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp voor
schade die ontstaat tijdens verhuur van de oldtimer zonder
dat u of een medeverzekerde chauffeur is van de oldtimer.
6 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?
Wij wijzen u en op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan
deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan heeft
u geen recht op uitkering.
Wijzigingen doorgeven
6.1
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw
verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt
dat wij moeten weten:
- laat het ons binnen 30 dagen weten als u naar een ander
adres verhuist;
- laat het ons binnen 30 dagen weten als er een
verzekerde moet worden toegevoegd of verwijderd van
uw verzekering.
Ontdekken wij achteraf dat deze gegevens op uw
verzekering niet kloppen, dan passen wij zo nodig uw
premie en/of de voorwaarden aan, eventueel met
terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.
Schade melden
6.2
U moet de schade aan ons melden zodra u ervan op de
hoogte bent, maar in elk geval binnen 3 maanden.
Als de melding pas na 3 maanden, maar binnen 2 jaar na
het ongeval plaatsvindt, moet u of een medeverzekerde
aantonen dat er recht op uitkering bestaat.
U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te
beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding, en
zo ja: op welk bedrag. Stuur originele bewijsstukken,
gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of
naar de deskundige(n) die wij hebben ingeschakeld.
Medewerking verlenen
6.3
Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent dat:
- u artsen en medisch adviseurs machtigt om de
benodigde inlichtingen te verstrekken aan onze medisch
adviseur;
- u zich direct laat behandelen door een arts. U doet wat u
kunt om uw herstel te bevorderen. En u doet niets wat
uw herstel kan vertragen;
- u ons zo snel mogelijk schriftelijk laat weten dat u
hersteld bent of niet meer onder doktersbehandeling
staat;
- u zich zonodig laat onderzoeken door een onafhankelijke
arts die onze medisch adviseur aanwijst;
- u het ons zo snel laat mogelijk weten als u naar het
buitenland gaat, terwijl wij bezig zijn met uw verzoek om
een uitkering;
- u, uw erfgenamen of de begunstigde meewerken om de
oorzaak van het ongeval of de doodsoorzaak te laten
vaststellen. Ook als wij daarvoor het stoffelijk overschot
moeten onderzoeken.
7 BEGRIPPENLIJST
Begunstigde: iemand die u heeft benoemd om een
uitkering te krijgen bij uw overlijden, maar die geen
erfgenaam is.
Blijvende invaliditeit: u verliest (de functie van) een
lichaamsdeel of orgaan helemaal of gedeeltelijk.
Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die
met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.
Verzekerde: de inzittende of opzittende van de op het
polisblad genoemde oldtimer.

Page 32
381.90 01-11
32

Page 33
381.90 01-11
33
Bijzondere Voorwaarden
Schade in- en opzittenden Oldtimer
In de Bijzondere Voorwaarden Schade in- en opzittenden Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor
Schade in- en opzittenden bij uw Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene
Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze Oldtimerverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op
het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.
INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
33
2
Waarvoor bent u verzekerd?
33
Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer 33
Verkeersongeval in de nabijheid van een
motorrijtuig of boot
33
3
Wat krijgt u vergoed?
33
Schade van één verzekerde
33
Schade van meer dan één verzekerde
33
Geen gordels of helm
33
Schade door letsel
33
Smartengeld
34
Schade door overlijden
34
4
Wanneer krijgt u geen vergoeding?
34
Verhuur, lease of zakelijk gebruik
34
Geen toestemming of geen officiële zitplaats
34
Schade aan spullen of vervoermiddel
34
5
Hoe handelen wij uw schade af?
34
Schade verhalen
34
Termijn van aanspraak
34
Hulpverlening
34
6
Wat zijn uw verplichtingen?
34
Wijzigingen doorgeven
34
Schade melden
34
Medewerking verlenen
34
7 Begrippenlijst
35
1 WIE ZIJN ER VERZEKERD?
1.1
Verzekerd zijn alle personen die op uw polisblad staan als
verzekerden. Kinderen zijn ook meeverzekerd als ze
uitwonend zijn omdat ze stage lopen of dagonderwijs
volgen. Dat mag zelfs in het buitenland zijn, zolang ze
maar in het Nederlandse bevolkingsregister staan
ingeschreven.
1.2
Verzekerd zijn ook de bestuurder en de passagiers van uw
eigen motorrijtuig die niet op uw polisblad staan als
verzekerden. Maar alleen als u de bestuurder of de
passagiers toestemming heeft gegeven om uw motorrijtuig
te gebruiken. De dekking geldt ook voor een motorrijtuig
dat u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw eigen
motorrijtuig een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd
wordt.
2 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer
2.1
U bent verzekerd voor schade die u lijdt door een
verkeersongeval als:
- bestuurder of passagier van een motorrijtuig;
- bestuurder of passagier van een fiets;
- voetganger;
- passagier van een metro, tram of trein;
- watersporter.
Het verkeersongeval moet plaatsvinden tijdens de looptijd
van uw verzekering.
Verkeersongeval in de nabijheid van een motorrijtuig
2.2
U bent verzekerd voor schade die u lijdt door een
verkeersongeval dat u overkomt vlakbij een motorrijtuig:
- terwijl u instapt, opstapt, uitstapt of afstapt;
- terwijl u brandstof aan het bijvullen bent;
- terwijl u een noodreparatie aan het motorrijtuig uitvoert;
- terwijl u medeweggebruikers helpt.
Het verkeersongeval moet plaatsvinden tijdens de looptijd
van uw verzekering.
3 WAT KRIJGT U VERGOED?
Schade van één verzekerde
3.1
Bent u de enige verzekerde die schade heeft? Per
gebeurtenis vergoeden wij maximaal het bedrag dat op uw
polisblad staat.
Schade van meer dan één verzekerde
3.2
Is er meer dan één verzekerde die schade heeft? Per
gebeurtenis vergoeden wij voor alle getroffen verzekerden
samen maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat. Is
de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan
verdelen wij het bedrag over de getroffen verzekerden
evenredig aan de schade die zij hebben.
Geen gordels of helm
3.3
Heeft u tijdens het verkeersongeval geen autogordels om,
terwijl dat wettelijk verplicht is? Of draagt u geen helm,
terwijl dat volgens de wet wel moet? Dan is de schade
voor een deel uw eigen schuld. Wij vergoeden dan 75%
van het schadebedrag. Alleen als u kunt bewijzen dat het
letsel niet is veroorzaakt doordat u geen autogordel of
helm droeg, vergoeden wij de schade volledig.
Schade door letsel
3.4
Lijdt u schade doordat u letsel heeft opgelopen door een
onrechtmatige daad? Dan vergoeden wij de schade die u
zou kunnen verhalen op de aansprakelijke persoon. Ook
als er geen persoon is die aansprakelijk gesteld kan
worden.
Is uw schade al gedeeltelijk of volledig door een andere
instantie of andere persoon vergoed? Dan kan die instantie
of persoon (bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar) geen beroep
doen op deze verzekering.
Bij schade door letsel kunt u bijvoorbeeld denken aan:
- de kosten voor dokters- of tandartsbehandelingen die uw
Nederlandse zorgverzekeraar niet vergoedt;
- schade doordat u gedeeltelijk of volledig arbeids-
ongeschikt raakt.

Page 34
381.90 01-11
34
Smartengeld
3.5
Wij vergoeden smartengeld. Dat is een vergoeding voor de
geleden emotionele schade, zoals die in vergelijkbare
gevallen door de rechter wordt toegewezen.
Schade door overlijden
3.6
Overlijdt u door het ongeval, dan krijgen uw nabestaanden
een vergoeding voor de noodzakelijke extra kosten van
levensonderhoud.
Onder nabestaanden verstaan wij:
- uw echtgenoot (van wie u niet van tafel en bed
gescheiden bent) of uw geregistreerd partner;
- uw minderjarige kinderen;
- de familieleden of aangetrouwde familieleden voor wie u
zorgde vóór het ongeval. Of voor wie u moest zorgen
omdat de rechter dat heeft bepaald;
- de mensen met wie u voor het ongeval als gezin
samenwoonde en voor wie u zorgde. Het moet dan wel
aannemelijk zijn dat die mensen dat niet zelf kunnen
doen;
- de mensen met wie u als gezin samenwoonde en voor
wie u de gemeenschappelijke huishouding deed. En die
nu extra kosten moeten maken om die huishouding
anders te regelen.
Wij vergoeden de uitvaartkosten aan de mensen die de
uitvaart betaald hebben. De kosten moeten wel redelijk
zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de
levensomstandigheden van de overleden persoon.
4 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
Verhuur, lease of zakelijk gebruik
4.1
Ontstaat de schade tijdens het verhuren of leasen van uw
eigen motorrijtuig aan een ander? Dan vergoeden wij de
schade niet.
De bestuurder en/of de passagiers krijgen geen
vergoeding voor schade als er sprake is van zakelijk
gebruik van uw eigen motorrijtuig. Onder zakelijk gebruik
verstaan wij beroepsmatig vervoer van personen of van
vracht tegen betaling.
Geen toestemming of geen officiële zitplaats
4.2
Zit u zonder toestemming van een bevoegd persoon in of
op het motorrijtuig of de boot? Dan krijgt u geen schade-
vergoeding.
Zit u niet op een officiële zitplaats? Dan krijgt u geen
schadevergoeding. Als u in een bus, metro, tram of trein
staat vergoeden wij de schade wel.
Schade aan spullen of vervoermiddel
4.3
U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw oldtimer. Die
schade is verzekerd op de verzekering van uw oldtimer.
Als u daarvoor ten minste een cascodekking (dekking voor
schade aan uw eigen vervoermiddel) heeft afgesloten.
5 HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?
Schade verhalen
5.1
Schade van anderen beoordelen wij in overleg met de
partij die de schade heeft. Wij mogen anderen direct een
schadevergoeding geven, of wij treffen schikkingen met
hen.
Het komt voor dat wij een vergoeding moeten betalen
volgens
de
Wet
Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM), of een soortgelijke buitenlandse wet,
die wij zelf niet hadden vergoed omdat u daar op deze
verzekering geen dekking voor heeft. Dan hebben wij het
recht om dit bedrag op u te verhalen.
Termijn van aanspraak
5.2
Stelt iemand u aansprakelijk voor schade met of door uw
motorrijtuig, binnen de wettelijke verjaringstermijn? Dan
heeft u nog 6 maanden de tijd om bij ons een vergoeding
te vragen.
Hulpverlening
5.3
De hulpverlening en pechhulp worden uitgevoerd door
SOS International. Zij kiest zelf wie zij voor de hulp
inschakelt.
SOS International kan vragen om bewijs dat iemand de
kosten kan betalen voor hulpverlening of pechhulp die de
verzekering niet dekt. Kan niemand dat garanderen, dan is
SOS International niet langer verplicht te helpen.
Rekeningen van ons of van SOS International voor
diensten en kosten die niet onder de dekking van de
verzekering vallen, moet u binnen 30 dagen betalen.
6 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan
deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan heeft
u geen recht op vergoeding van schade en kosten.
Wijzigingen doorgeven
6.1
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw
verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt
dat wij moeten weten:
- laat het ons binnen 30 dagen weten als u naar een ander
adres verhuist;
- laat het ons binnen 30 dagen weten als er een
verzekerde moet worden toegevoegd of verwijderd van
uw verzekering.
Ontdekken wij achteraf dat deze gegevens op uw
verzekering niet kloppen, dan passen wij zo nodig uw
premie en/of de voorwaarden aan, eventueel met
terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.
Schade melden
6.2
U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte
bent. Neem daarvoor contact op met uw tussenpersoon.
Doet u dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen hebben voor
de vergoeding. Bij een melding na 36 maanden krijgt u
sowieso geen schadevergoeding meer.
U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te
beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding, en
zo ja: op welk bedrag. Stuur originele bewijsstukken,
gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of
naar de deskundige(n) die wij hebben ingeschakeld.
Medewerking verlenen
6.3
Wij vragen u om mee te werken. Dus:
- u volgt aanwijzingen van ons of onze deskundigen op;
- u verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling
van de schade en onderzoeken;
- u doet niets wat onze belangen schaadt;
- u doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om
schade te voorkomen of te verminderen.
- u machtigt artsen en medisch adviseurs om de
benodigde inlichtingen te verstrekken aan onze medisch
adviseur;

Page 35
381.90 01-11
35
Bijzondere Voorwaarden
Schade in- en opzittenden Oldtimer
- u laat zich direct behandelen door een arts. U doet wat u
kunt om uw herstel te bevorderen. En u doet niets wat
uw herstel kan vertragen;
- u laat ons zo snel mogelijk schriftelijk weten dat u
hersteld bent of niet meer onder doktersbehandeling
staat;
- u laat zich zonodig onderzoeken door een onafhankelijke
arts die onze medisch adviseur aanwijst;
- u laat het ons zo snel mogelijk weten als u naar het
buitenland gaat, terwijl wij bezig zijn met uw verzoek om
een uitkering.
7 BEGRIPPENLIJST
Bestuurder: u of een medeverzekerde.
Fraude: misbruik van vertrouwen, met de bedoeling een
schadevergoeding te krijgen of een verzekeringsdekking.
Bijvoorbeeld door het niet eerlijk opgeven van informatie bij
het aangaan van een verzekering of bij de afhandeling van
een schade.
Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die
met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.
Kinderen: uw eigen kinderen, uw geadopteerde kinderen,
uw pleegkinderen en uw stiefkinderen.
Motorrijtuig: alle motorrijtuigen zoals omschreven in
artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen
Motorrijtuigen (WAM). Behalve een elobike.
Onrechtmatige daad: het begrip zoals dit is beschreven in
het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 162.
Personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of
overlijden van personen. Inclusief de schade die daar een
gevolg van is.
Verkeersongeval: een ongeval dat wordt veroorzaakt
door een aanrijding, blikseminslag, een botsing, brand,
slippen of in het water raken. Bij het ongeval moet
minstens één motorrijtuig, metro, tram of trein betrokken
zijn.